EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

História školy1871 – 1886 LIPTOVSKÝ HRÁDOK

\"Bobrovec\"/

Historickou predchodkyňou našej školy na ktorú môžeme byť oprávnene hrdí bola prvá SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA ŠKOLA so sídlom v Liptovskom Hrádku. Slávnostné otvorenie vyučovania sa uskutočnilo 12.januára 1871 príhovorom hlavného župana Liptovskej stolice Martina SZENTIVÁNYIHO.

Vznik tejto školy bol výsledkom všeobecných snáh vtedajších slovenských vzdelancov urobiť zmeny v osvetovom snažení tak, aby snaženie bolo viac obohatené o národné cítenie, o úsilie zvýšiť vzdelanosť a národnú uvedomelosť pospolitého slovenského ľudu, v ktorom mali najväčšie zastúpenie roľníci.

Školský rok sa začínal 1. novembra. Zimný polrok sa končil 31. marca. Letný polrok sa začínal 1.apríla a trval do 30. septembra. Na konci letného polroka prvého roku , v auguste a na konci druhého a tretieho polroku sa uskutočnili skúšky. Z každej skúšky sa vystavilo SVEDECTVO. Štúdium trvalo 3 roky. Chovanci, ktorí ukončili všetky tri roky štúdia dostali ABSOLUTÓRIUM /PRIEPUSTKOVÝ LIST/.

Nižšia poľnohospodárska škola v Liptovskom Hrádku za svojho pôsobenia v rokoch 1871 až 1886 vychovala 156 absolventov. Zosilnený maďarizačný tlak mal za následok okrem zatvorenia MATICE SLOVENSKEJ, troch slovenských gymnázií aj definitívne zrušenie jedinej slovenskej poľnohospodárskej školy, ktorá bola 1886 preložená do Rimavskej Soboty.
SLOVENSKO TAK NEMALO DO ROKU 1918 POĽNOHOSPODÁRSKU ŠKOLU S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM.

\"Bobrovec\"/
Daniel G. LICHARD, 1812 - 1882
\"Bobrovec\"/
Pamätná tabuľa na budove prvej slovenskej poľnohospodárskej školy v Lipt. Hrádku
\"Bobrovec\"/
Budova školy na konci 19 stor.

POZVÁNKA NA OTVORENIE ŠKOLY V ROKU 1871

\"Bobrovec\"/
Či. 39, Hlavný Župan Stolice Liptovskej

Na deň 12.t.r. tohto roku ustanovené slávnostné otvorenie gazdovskej školy v Hrádku mám česť úctivo povolať. O 10 hodine pred poludním sa služby Božie v Hrádockom kostole. Po skončení týchto ale v budove gazdovskej školy slávnosť otvorenia vystavovať. Po zakončenej slávnosti priateľsky obed v príbytku Jána Tanécseku na Porúbke na ktorom P.T. ako vďačný hosť, účasť vziať úctive sa prosí


Dano vo Sv. Jáne dňa 2 t.r Januára 1871, Szentiványi Martin


1918 – 1945 HOSPODÁRSKE KURZY PRE ROĽNÍKOV A ZIMNÁ HOSPODÁRSKA ŠKOLA V LIPTOVSKOM HRÁDKU.

\"Bobrovec\"/
Budova školy v 20 rokoch 20. stor.

Zlepšenie v poľnohospodárskom školstve postupne nastalo až po vzniku Československej republiky. Prejavilo sa to aj v pokračovaním v prerušených tradíciách prvej poľnohospodárskej školy s vyučovacím jazykom slovenským.

V jej budove bola v roku 1886 zriadená maďarská dvojročná horárska škola a to až do roku 1918, kedy bola prevzatá do československej štátnej správy. Objekty školy boli v prevzaté v zanedbanom stave, takže pre opravy budov sa mohlo začať vyučovanie na dvojročnej horárskej škole len od 1. októbra 1919.

Pokračovaním činnosti prvej slovenskej poľnohospodárskej školy boli HOSPODÁRSKE KURZY pre roľníkov, ktoré pripravilo riaditeľstvo horárskej školy. V roku 1921 bola založená aj ODBORNÁ HOSPODÁRSKA ŠKOLA - zimná, na ktorej sa školský rok začínal 3. novembra a končil 30. apríla.. Pre obidve školy začalo riaditeľstvo používať súborný názov ŠTÁTNE ODBORNÉ ŠKOLY V LIPTOVSKOM HRÁDKU . Proti tomuto názvu sa ohradilo ministerstvo zemědelstva, pretože názov nebol oficiálne schválený a plne nevystihoval charakter poľnohospodárskych škôl. Nariadilo používať názov ŠTÁTNE ZEMĚDELSKÉ ŠKOLY.


1948 – 1963 RÁZTOKY

\"Bobrovec\"/

Na základe výnosu Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy z 10.januára 1946 bola odčlenená správa ŠTÁTNEJ ODBORNEJ ŠKOLY od ŠTÁTNEJ DREVÁRSKO PILIARSKEJ A HÁJNICKEJ ŠKOLY v Liptovskom Hrádku a od 1. septembra 1946 bola táto škola preložená do RÁZTOK.

Počas pôsobenia v Ráztokách škola prešla viacerými organizačnými zmenami. Začínala ako ŠTÁTNA ROĽNÍCKA ŠKOLA a svoje pôsobenie v oblasti učňovského školstva definitívne ukončila v marci 1961 poslednými záverečnými skúškami ako POĽNOHOSPODÁRSKA MAJSTROVSKÁ ŠKOLA.

\"Bobrovec\"/

Dôvodom ukončenia jej pôsobnosti v oblasti učňovského školstva v Ráztokách bol školský rok 1960/1961, kedy okrem existujúcej PMŠ sa zriadila STREDNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA TECHNICKÁ ŠKOLA, ktorej pôsobenie v Ráztokách sa ukončilo v školskom roku 1962/1963.


1959 – 1969 BEŇADIKOVÁ

\"Bobrovec\"/

Na základe rozhodnutia Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva bola poľnohospodárskym odborom ONV v Liptovskom Mikuláši zriadená POĽNOHOSPODÁRSKA UČŇOVSKÁ ŠKOLA v BEŇADIKOVEJ. Škola mala nadviazať na tradíciu poľnohospodárskeho učňovského školstva z RÁZ-
TOK, kde v dôsledku plánovaného vzniku STREDNEJ POĽNOHOSPODÁR- SKEJ TECHNICKEJ ŠKOLY došlo k utlmeniu učňovského školstva.

Už školskom roku 1960/1961 došlo aj k zmene názvu na POĽNOHOSPODÁR- SKE UČILIŠTE

Vyučovalo sa v bývalej administratívnej budove ŠM Beňadiková a v kultúrnom dome. Boli vytvorené dve triedy. V školskom roku 1961 / 1962 bolo učilište umiestnené v bývalom kaštieli . V roku 1962 bola dokončená drevená prístavba pre cca 40 žiakov ako DM.


1969 - 1981 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

\"Bobrovec\"/

Po pričlenení učebného odboru poľnohospodársky mechanizátor z Poľnohospodárskeho učilišťa Ružomberok došlo v školskom roku 1969/1970 k zmene pôsobiska učilišťa a aj k zmene názvu. Učilište sa z Beňadikovej premiestnilo do priestorov nového moderného areálu STREDNEJ POĽNOHOSPODÁRSKO - TECHNICKEJ ŠKOLY v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI. V jej priestoroch začalo svoje pôsobenie od 1. septembra 1969 pod názvom POĽNOHOSPODÁRSKE ODBORNÉ UČILIŠTE.

Táto zmena bola výsledkom nedostatočného využívania celej školskej budovy SPTŠ. Rok pred premiestnením učilišťa kapacitne budovu doplňovala ZDŠ. V tomto novom areáli sa nachádzali školské a dielenské priestory, garáže, telocvičňa, športové ihriská, jedáleň i budova domova mládeže.

Poľnohospodárske odborné učilište začínalo na novom mieste pôsobenia s týmito učebnými odbormi : poľnohospodár- mechanizátor, traktorista-mechanizátor, chovateľ hovädzieho dobytka. Aj napriek tomu, že išlo o novú účelovú školskú budovu, ktorá bola daná do užívania v roku 1966, neboli tu dostatočné priestorové i materiálne podmienky pre dve poľnohospodárske školy. Na základe tejto skutočnosti sa hľadali možnosti pre ďalší rozvoj poľnohospodárskeho odborného učilišťa v iných priestoroch, ktoré by slúžili pre potreby výchovy kvalifikovaných poľnohospodárskych robotníkov.


1982 – 1987 BEŇADIKOVÁ

\"Bobrovec\"/

Začiatkom roku 1981 bol predložený návrh na premiestnenie učilišťa z Liptovského Mikuláša do objektov JRD 1. máj so sídlom v Liptovskom Ondreji - hospodárstvo BEŇADIKOVÁ, ktoré už v minulosti slúžili výchove poľnohospodárskeho robotníckeho dorastu. Predchádzajúci užívateľ ČSĽA tieto objekty prispôsobil k 1.septembru 1981 k užívaniu. V tom istom roku prípisom Inštitútu výchovy a vzdelávania Ministerstva poľnohospodárstva a výživy - krajská pobočka Zvolen z 15. decembra 1980, č. 706/80 bolo stanovené elokovať Poľnohospodárske odborné učilište Liptovský Mikuláš od 1. septembra 1981 pod STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE POĽNOHOSPODÁRSKE RUŽOMBEROK. Toto rozhodnutie spadalo do obdobia, kedy priestorové problémy na SPTŠ dosiahli kulminačný bod. Situácia sa dočasne vyriešila tak, že POU do 31. augusta 1982 bolo umiestnené ešte v SPTŠ, ale od školského roku 1981/1982 vystupuje pod názvom STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE RUŽOMBEROK – MIESTNE ODLÚČENÉ PRACOVISKO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Vzhľadom na to, že k 1. septembru 1982 bola ukončená rekonštrukcia objektov v Beňadikovej, začal sa školský rok 1982/1983 už v týchto priestoroch. Súčasne došlo aj k zmene názvu a to na SOUP RUŽOMBEROK – ODLÚČENÉ PRACOVISKO BEŇADIKOVÁ. Tento názov však trval len do 1.septembra 1983, kedy sa škola premenovala na STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE POĽNOHOSPODÁRSKE BEŇADIKOVÁ.

\"Bobrovec\"/
Hlavná Budova SOUP na konci pôsobenia v Beňadikovej v roku 1987
\"Bobrovec\"/
Veľkou výhodou školy , bola blízkosť hospodárskeho dvora Beňadiková, kde sa dal vyučovať nielen OV, ale aj odborná zložka teoretického vyučovania

1987 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

\"Bobrovec\"/

Pri zvažovaní postupu ďalšieho skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu, hlavne po stránke priestorovej, sa upustilo od dobudovania areálu učilišťa v Beňadikovej, kde sa plánovali náklady na jeho dostavbu v sume 45 miliónov korún. Zvolila sa alternatíva premiestniť školu do nových objektov v Liptovskom Mikuláši, ktoré mali pôvodne plniť funkciu doškoľovacieho strediska pre pracovníkov v poľnohospodárstve.
Prvou zmenou v špecializácii školy na novom mieste jej pôsobenia bolo otvorenie 4 ročného študijného odboru MECHANIK-ELEKTRONIK so zameraním na automatizačnú techniku v školskom roku 1987/1988 , 2 ročného nadstavbového štúdia v študijnom odbore POĽNOHOSPODÁRSTVO v školskom roku 1993/1994 a učebného odboru BIOCHEMIK-BIOCHEMIČKA so zameraním na mliekársku výrobu.

V rámci zlučovania škôl bol pre nás prelomový školský rok 2001/2002, kedy došlo k zlúčeniu so Strednou odbornou školou poľnohospodárskou a vznikol nový typ školy ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSKA. Zlúčenie obohatilo štruktúru odborov o študijné odbory AGROPODNIKANIE a POTRAVINÁRSTVO.

Ďalšia zmena v názve školy bola k 1.IX.2005 , kedy sa škola premenovala na ZDRUŽENÚ STREDNÚ ŠKOLU. Hlavným dôvodom pre zmenu názvu bol začiatok vyučovania vo dvoch nových študijných odboroch ŠKOLA PODNIKANIA a TECHNOLÓGIA OCHRANY A TVORBY ŽP čím nadobudli v štruktúre študijných odborov prevahu nepoľnohospodárske odbory . Zatiaľ posledná zmena v názve školy sa uskutočnila k 1.IX.2007 kedy sa škola premenovala na SPOJENÚ ŠKOLU s organizačnými zložkami Združená stredná škola a Učilište.


STRUČNÁ HISTÓRIA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY PĽNOHOSPODÁRSKEJ, KTORÁ SA V ŠKOLSKOM ROKU 2001/2002 ZLÚČILA S NAŠOU ŠKOLOU A TÝM PRESTALA EXISTOVAŤ

1960 – 1963 RÁZTOKY

\"Bobrovec\"/

Školský rok 1960/1961 je v znamení radikálnej zmeny v type školy v Ráztokách, lebo okrem existujúcej PMŠ sa zriaďuje STREDNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA TECHNICKÁ ŠKOLA a to otvorením jednej triedy prvého ročníka odboru pestovateľsko-chovateľského, kde bolo prijatých 32 žiakov.

Fungovanie školy komplikovali materiálne nedostatky. Aj z týchto dôvodov sa začalo intenzívne hľadať nové miesto pre vybudovanie školy a vzorového školského majetku. V prvej etape výberu vhodnej lokality bola schválená nadriadenými orgánmi a Radou ONV Palúdzka. Neskoršie sa z podnetu OV KSS rozhodnutie pozmenilo v tom, že základom školského majetku sa malo stať JRD JASNÁ hospodáriace v Demänovej, Paučinej Lehote a v Bodiciach. Dôvodom pre túto zmenu boli aj dlhodobé zlé hospodárske výsledky JRD Jasná a preto mal družstvo prevziať štát.

1963 – 1966 DEMÄNOVÁ

\"Bobrovec\"/

Pred zahájením školského roka 1963/1964 sa uskutočnilo počas prázdnin presťahovanie školy z RÁZTOK do DEMÄNOVEJ. Škola sa umiestňuje v novostavbe kultúrneho domu, ktorý okrem sály preberá do svojho užívania. Z finančných prostriedkov ONV sa urobila prestavba III. Poschodia a tým sa získalo 14 izieb, ktoré boli využívané ako internát školy. Pre nedostatok vhodných miestnosti v budove kultúrneho domu boli dve učebne umiestnené v administratívnej budove JRD / budúceho ŠM /.

Na základe rozhodnutia KNV v Banskej Bystrici preberá škola od 1. januára 1964 JRD Jasná s hospodárskymi dvormi Demänová, Bodice, Paučina Lehota. Dochádza k zmene názvu na ŠKOLSKÝ MAJETOK. V ŠKOLSKOM ROKU 1963/1964 VYRAĎUJE ŠKOLA PRVÝCH ABSOLVENTOV V POČTE 24. Z nich traja pokračovali v štúdiu na VŠP a ostatní boli umiestnení do poľnohospodárskych podnikov.

1966 – 2001 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ /Palúdzka/

\"Bobrovec\"/

V školskom roku 1966/1967 začína SPTŠ konečne pôsobiť vo vyhovujúcich priestoroch v mestskej časti Liptovského Mikuláša PALÚDZKA, kde sa vybudoval na tú dobu jeden z najlepších školských areálov HLAVNÁ ŠKOLSKÁ BUDOVA BOLA SLAVNOSTNE ODOVZDANÁ DO UŽÍVANIA 30. SEPTEMBRA 1966. V tomto čase bola odovzdaná do užívania aj kuchyňa s jedálňou a obidve bytovky. Práce na telocvični pokračovali a s výstavbou internátu sa začalo v roku 1967.

\"Bobrovec\"/

Na konci svojho pôsobenia v Palúdzke mala škola názov STREDNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA ŠKOLA. Jej históriu ukončil 1.september, kedy sa v rámci projektu vytvárania Združených škôl presťahovala do objektov Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho na Demänovskej ceste a tak vznikol v školskom roku 2001/2002 nový typ školy ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSKA.V súčasnosti v mieste jej existencie pôsobí Obchodná akadémia.

\"Bobrovec\"/
Hlavná školská budova a internát tesne po dokončení / koniec 60 rokov XX.st./
\"Bobrovec\"/
Hlavná školská budova a internát tesne po dokončení / koniec 60 rokov XX.st./
HISTÓRIA PRVEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM.
Už pri slávnostnom otvorení školského roku 2010/2011 bolo vedením školy skonštatované, že školský rok 2010/2011 bude v znamen&iacu...

OSLAVY 50. VÝROČIA VZNIKU SPTŠ
Súčasťou programu slávnostného začiatku školského roka 2010/2011 na Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mi...

Začiatok školského roka 2009/2010 s novým názvom školy.
Školský rok 2009/2010, ktorý je už 22 na súčasnom mieste pôsobenia školy na Demänovskej ceste, bol v znamení ďalšej zmeny hlavného n&...