EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Záverečné skúšky

Termíny riadneho skúšobného obdobia a termíny mimoriadneho skúšobného obdobia pre konanie záverečnej skúšky v školskom roku 2022/2023
 
 
 
V zmysle § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto:
Riadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky
 
od 15. júna 2023 do 30. júna 2023
Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári školského roka 2022/2023.
 
Mimoriadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky
 
od 18. septembra 2023 do 29. septembra 2023
 
alebo
 
od 5. februára 2024
do 16. februára 2024
Presný dátum jednotlivých častí záverečnej skúšky bude upresnený.
 
 
245/2008 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023 do 31.08.2023
245
ZÁKON
z 22. mája 2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
§ 73
 
Záverečná skúška
(1)
Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
(2)
Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.
(3)
Záverečná skúška sa člení na teoretickú časť a praktickú časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná pred teoretickou časťou záverečnej skúšky. Praktická časť záverečnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania,47b) ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.
(4)
Záverečná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období. Termíny riadneho skúšobného obdobia a termíny mimoriadneho skúšobného obdobia určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle do 30. septembra.
(5)
Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na záverečnú skúšku.

 

 
TÉMY ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK
V prílohe nájdete zverejnené témy záverečných skúšok pre učebný odbor 4524 H agromechanizátor, opravár.