EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Riaditeľ školy

životopis

Meno a priezvisko: Ing. Renáta Benikovská rod. Babčáková
 
Rodinný stav: vydatá
 
Vzdelanie: 
1988 - 1992   SPŠCH – M. C. Sklodowskej vo Svite v odbore chemická technológia
1993 – 1998 STU Bratislava, Chemickotechnologická fakulta
1995 - Špecializácia na katedre Biochemická technológia
            Bioanalytická chémia I, II
            Modelovanie biologických procesov
            Technologický projekt I, II
            Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov
            Mikrobiológia
            Biochémia I, II
            Technická mikrobiológia
            Základy manažmentu potravinárskych podnikov
            Génové manipulácie
            Chémia a mikrobiológia vína
            Chémia a technológia alkoholických nápojov
            Pivovarníctvo a sladovníctvo
1997 - 1998 Príprava a realizácia diplomovej práce : Výroba nízkoalkoholických pív
            použitím imobilizovaných kvasiniek.
1998 - Ukončenie štúdia štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce
2002 – Doplnkové pedagogické štúdium – ukončenie štátnou skúškou – 31.01.2002
2010 – 02.07.2010 – ukončenie rozširujúceho pedagogického štúdia na UKF FPV v Nitre
            rozširujúce štúdium predmetu informatika v študijnom odbore 1.1.1 Učiteľstvo
            akademických predmetov
07.07.2010 – osvedčenie o absolvovaní prípravy pre vedúcich pedagogických zamestnancov
2011 – 12.03.2011 – ukončenie špecializačného vzdelávania: Modernizácia vzdelávania na
            SŠ s podporou IKT – osvedčenie + certifikát (počet kreditov 35)
14.12.2011 – ukončenie aktualizačného vzdelávania: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti
            s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SOŠ – odborná zložka
            frekventanti osvedčenie (počet kreditov 14)
2012 – 29.06.2012 – ukončenie špecializačného vzdelávania: Príprava triednych učiteľov
             na manažérstvo kvality vzdelávania – osvedčenie – certifikát INTERNÝ AUDÍTOR
             KVALITY (počet kreditov 47)
2013 – 20.03.2013 – ukončenie aktualizačného vzdelávania: Prípravné atestačné
             vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pre pedagogických a odborných
             zamestnancov osvedčenie
2014 – 02.05.2014 – vykonanie druhej atestácie - osvedčenie
16.11.2016 – ukončenie špecializovaného odborného tréningu
15.12.2017 – ukončenie špecializačného inovačného vzdelávania s názvom Prevencia
                      drogových závislostí v školskom prostredí - osvedčenie
23.02.2018 – NÚCEM – osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu ŠMK,
                      predsedu PMK a hodnotiteľa výsledkov externých častí skúšok alebo 
                      testovania
13.06.2018 – ukončenie funkčného inovačného vzdelávania - osvedčenie
28.08.2018 – ukončenie školenia zameraného na:
                   - diagnostiku sociálnych vzťahov a klímy v triede a škole,
                   - kvalitu školy a vzdelávacieho procesu, hodnotenie kvality vzdelávania,
                   - metodické orgány v manažmente školy a ich podiel na kvalite vzdelávania –
                     certifikát 
 
Prax/Zamestnanie:
Máj 1991-Chemosvit- Svit, oddelenie spracovania celulózy, kontrola spracovania celulózy,
                 hodnotenie lab. metódami.
Jún 1996 – prax v pivovare Tatran - Poprad
Jún 1997 - SEVAK Liptovský Mikuláš, analytické laboratórium.
Od 01.02.1999 – 31.08.2001 - zamestnaná ako učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
                 (matematika, chémia, výpočtová technika, informatika) na SOU – Vrbická 632
                 v Liptovskom Mikuláši
08.08.2002 – nástup na materskú dovolenku s prvým dieťaťom
01.09.2005 – pokračovanie v materskej dovolenke s druhým dieťaťom
01.09.2007 – zamestnaná ako učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov na SOU Vrbická
                  632 v Liptovskom Mikuláši, od 01.09.2008 – v rovnakej organizácii zamestnaná
                  ako zástupca riaditeľa školy,
01.09.2014 – poverená vedením SOŠ obchodu a služieb so sídlom Vrbická 632
                 v Liptovskom Mikuláši
01.01.2015 – menovaná do funkcie riaditeľky SOŠ obchodu a služieb, Vrbická 632
                 v Liptovskom Mikuláši  – pracovný pomer trval do augusta 2016.
01.09.2016 – zamestnaná ako zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie na SOŠ
                  polytechnickej, Demänovská cesta 669 v Liptovskom Mikuláši.
01.01.2020 – menovaná do funkcie riaditeľky SOŠ polytechnickej, Demänovská cesta 669
                  v Liptovskom Mikuláši – pracovný pomer stále trvá.
 
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – aktívne
                                Ruský jazyk - aktívne
Ďalšie znalosti: Výborná práca s PC,
                           vodičský preukaz skupiny „B“