EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Účasť na konferencii : PODPORNÉ PROGRAMY V CHOVE OVIEC V SR.

Dňa 27.II.2009 sa zúčastnili triedy 1.A a 2.A veľmi zaujímavého podujatia, ktoré organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s Centrom výskumu ŽV, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou a záujmovými zväzmi. Konkrétne išlo o zorganizovanie konferencie PODPORNÉ PROGRAMY V CHOVE OVIEC NA SLOVENSKU. Konferencia sa uskutočnila vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Pôvodne sme chceli záujemcom o zoznámenie sa s priebehom konferencie, poskytnúť v tomto príspevku čo najviac informácii o obsahu jednotlivých prednášok a panelovej diskusie. No po získaní kompletných materiálov z prednášok, sme sa rozhodli inak. V príspevku uvedieme mená prednášajúcich , tému prednášky a niektoré nosné myšlienky.
Kompletný obsah prednášok si záujemcovia nájdu v prílohách. Medzi nimi chýba len prednáška PRÍNOS ZCHOK PRE CHOVATEĽOV OVIEC od Ing. Jozefa EŠTOČINA -predsedu predstvenstva ZCHOK.. V prílohách je aj príspevok : POSTAVENIE SZCH od Doc.Ing. Egona GYARMATHYHO, CSc. - Slovenský zvúz chovateľov, Bratislava, ktorý odznel v panelovej diskusii.
V prílohách sú aj príspevky, ktoré mali byť súčasťou prednášok, alebo ich autori mali vystúpiť v panelovej diskusii, ale z technických sa to nezrealizovalo. Konkrétne ide o príspevok : AKCELERÁCIA ROZVOJA OVČIEHO A KOZIEHO MLIEKÁRSTVA V PODMIENKACH MALÝCH PREVÁDZOK od Ing. Jána KERESTEŠA-predsedu Cechu bryndziarov a príspevok : PLODNOSŤ CIGÁJSKYCH OVIEC, ktorého autorom je Ing. Ján KALMAN-PD ŽEMBEROVCE.
Z panelovej diskusie sme do prehľadu zaradili všetkých vystupujúcich a stručnú charakteristiku problematiky s ktorou sa konferencii vystúpili.

PREHĹAD TÉM PREDNÁŠOK A PREDNÁŠAJÚCICH

1/ STRATÉGIA ROZVOJA CHOVU OVIEC NA SLOVENSKU
Ing. Stanislav BECÍK, PhD. – minister pôdohospodárstva SR


-po otvorení 1. CELOSLOVENSKEJ OVČIARSKEJ KONFERENCIE zameranej na podporu rozvoja slovenského ovčiarstva, pripomenul, že ide o otváraciu konferenciu, keďže podobné sa budú konať aj na podporu rozvoja biomasy, na podporu chovu husí a kačíc, rozvoju chovu koní, rozvoju hovädzieho dobytka, rozvoju hydinárstva, či na rozvoj pestovania ovocia, zeleniny, či vinohradníctva.

Podľa ministra Stanislava Becíka ovčiarstvom sa začínajú tieto konferencie, na ktorých oboznamujú farmárov priamo s možnosťami, aké podpory majú právo získať, preto, lebo na Veľkú noc sa veľké stáda zmenšujú. Opatrenia majú motivačný charakter viesť farmárov k udržaniu a k rozšíreniu chovu dobytka, aby sa lepšie zhodnocovala rastlinná výroba. Minister Stanislav Becík zdôraznil, že sa skončili časy, kedy stačilo farmárom mulčovať trávnaté porasty. Podľa nových pravidiel podpôr budú mať pestovatelia trávnatých porastov povinnosť chovať dobytok v závislosti od veľkosti obhospodarovanej trávnatej plochy.

Farmári sa takto majú možnosť dozvedieť priamo od odborníkov z ministerstva pôdohospodárstva a jemu podriadených odborných organizácii všetky podmienky, aké musia pri chovoch dodržiavať a na aké výhody majú právo. Minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík vysvetlil, že Slovensko má hrozivé pasívne saldo v obchodnej bilancii s agrokomoditami. Preto je podľa neho ekonomicky výhodnejšie podporovať podnikateľské aktivity na vidieku, ktoré udržia zamestnanosť, ako doplácať v celkovej obchodnej bilancii Slovenska.

Pri konkrétnych podporách ministerstvo zavádza ďalší rad noviniek, medzi ktorými sú na prvom mieste tie, ktoré sú zamerané na podporu nových podnikateľských aktivít u mladých do 40 rokov veku. Ďalšou novinkou je podpora priameho predaja z dvora. Podľa vyjadrenia Stanislava Becíka Slovensko má najosídlenejší vidiek a je treťou najlesnatejšou krajinou v EÚ, preto je tento záujem štátu rozvíjať podporné možnosti pochopiteľný.
Poukázal na momentálnu stabilizáciu chovu oviec na Slovensku, ktorá sa týka stavu v chove oviec a načrtol cestu ich zvyšovania aj pričinením vstupu štátu do podpory rozvoja chovu oviec.
POZNÁMKA : Konkrétne čísla o stabilizácii v chove oviec sú uvedené v prílohe č.3 : PODMIENKY PODPORY ROZVOJA CHOVU OVIEC. Číselné údaje sú z CEMTRÁLNEHO REGISTRA HZ SR.

2/ VIDIECKA POLITIKA
Ing. Ján BLCHÁČ, PhD. – primátor, v zastúpení Združenia miest
a obci Slovenska.


- využitie chovu oviec ako tradičnej súčasti chovu HZ aj pri rozvoji turistiky. Uviedol príklad z "globalizácie" turistiky v rámci liptovského regiónu, kde sa združili štyri najvýznamnejšie turistické centrá / AQUAPARK Tatralandia, THERMAL PARK Bešeňová, Jasná, SKI PARK Ružomberok/ do spoločného združenia.

3/ PODMIENKY PODPORY ROZVOJA CHOVU OVIEC
Ing. Marek KODADA – generálny riaditeľ sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.


- ťažisková prednáška, lebo prednášajúci informoval o možnostiach získať zo strany štátu finančné prospriedky na rozvoj chovu oviec / platby na VDJ, vytváranie nových pracovných miest, welfare zvierat, rekonštrukcia a výstavba nových ustajňovacích objektov , rozbehnutie priameho priameho predaja z dvora – náklady na zriaďovanie predajných miest, štýlových stánkov a pod. /, vedenie plemenných kníh, kontrola užitkovosti, elektronická identifikácia zvierat a ďaľšie možnosti.

4/ANALÝZA GLOBÁLNYCH A NÁRODNÝCH TRHOV Z POĽNOHOSPODÁRSKOU PRODUKCIOU Z POLITICKÉHO HĹADISKA
Ing. Peter BACO
poslanec EP za ĽS - HZDS


- požiadal predstaviteľov praxe o vydržanie nepriaznivej situácie, lebo je náznak nárastu cien za agrokomodity aj v dôsledku očakávania slabších úrod obilia u najväčších svetových exportérov / ako príklad uviedol Argentínu, kde sa očakáva pokles úrody v porovnaní s rokom 2008 o 40%. / Pozitívne hodnotil postupné vyrovnávanie priamych platieb s okolitými krajinami. Na porovnanie uviedol, že v roku 2006 boli tieto platby v ČR - 2 krát vyššie a v Rakúsku dokonca 6 krát vyššie.

5/ PODMIENKY A POŽIADAVKY NA PREDAJ Z DVORA NA SLOVENSKU
MVDr. Mária KANTÍKOVÁ, CSc. – generálna riaditeľka sekcie poľnohospodárstva, výživy a obchodu


- poukázala na možnosti zvýšenia príjmov pre agropodnikateľské subjekty pripravovaným zákonom o predaji z dvora, ktorý by dal právny rámec tomu, čo sa momentálne robí. / napr. predaj mlieka priamo z farmy zákazníkovi /. Naznačila aj úskalia, ktorý zákon pre prvovýrobcov má, hlavne z hľadiska zoohygienických parametrov. Ako príklad náročnosti podmienok pre predaj z dvora uviedla Taliansko, kde pri predaji mlieka priamo z farmy zákazníkovi, musí mať mlieko mikrobiálnu kvalitu na úrovni pasterizovaného mlieka. Tento kvalitatívny znak sa vyhodnocuje u chovateľa odobratím a analýzou vzorky 4 krát do mesiaca.

6/ AKTUÁLNE OTÁZKY V OBLASTI ŠLACHTENIA A PLEMENITBY OVIEC V SÚVISLOSTI S VHODNÝMI SYSTÉMAMI CHOVU
Doc.RNDr. Milan MARGETIN, PhD. – riaditeľ Ústavu chovu oviec Trenčianska Teplá, SPU


- v prednáške informoval aj o nových kritériách pri selekcii v chove oviec ako je napr. obsah tuku a bielkovín v mlieku, intenzita rastu vyjadrená živou hmotnosťou pri odstave, vplyv veľkosti a tvaru vemena na dojiteľnosť, dizpozícia na nákazlivú hnilobu paznechtov.

7/ PRÍNOS ZCHOK PRE CHOVATEĽOV OVIEC
Ing. Jozef EŠTOČIN – predseda predstavenstva Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku


- informoval o aktivitách ZCHOK v minulom roku, kde uviedol aj obnovenú súťaž v strihaní oviec, ktorá sa uskutočnila aj s medzinárodnou účasťou v Liptovskej Lúžnej. Súťaže sa zúčastnilo 25 strihačov a dvaja najlepší postúpili na MS, ktoré sa uskutočnili v Nórsku.

8/ EKONOMIKA CHOVU DOJNÝCH OVIEC V SR
Ing. Zuzana KRUPOVÁ – Centrum výskumu živočíšnej výroby


- v zaujímavej prednáške analyzovala ekonomickú efektívnosť chovu dojných oviec, kde porovnávala vzťah medzi nákladmi a trhovosťou produktov chovu oviec z piatich sledovaných podnikateľských subjektov / išlo o menšie, skôr rodinné farmy / so celoslovenským priemerom. V hodnotených chovoch bol priemer nákladov na bahnicu za rok 4930 Sk a celoslovenský priemer bol 5760 Sk. Hodnotené chovy mali výraznú úsporu na režijných nákladoch. Aby sa dosiahla rovnováha medzi nákladmi a trhovou produkciou z chovu oviec z modelového riešenia vyplynuli tieto výsledky : pri realizačnej cene 80 Sk za 1 kg živej hmotnosti jatočných jahniat a 20 Sk za liter mlieka sa dosiahne rovnováha medzi nákladmi a tržbami za predpokladu, že bahnica dojí za laktáciu 150 – 160 litrov a počet odstavených jahniat je 140/100 ks bahníc.

9/ VPLYV OVČIEHO MLIEKA NA ZDRAVOTNÝ STAV ČLOVEKA
MUDr. Ľubica BENKOVÁ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš, odborný úsek podpora zdravia


- boli vyzdvihnuté pozitívne stránky konzumácie mlieka všeobecne, ale pri výrobkoch z ovčieho mlieka poukázala aj na preventívne účinky pred osteoporózou, vysokým krvným tlakom, ovplyvňovanie regulácie telesnej hmotnosti, tvorbu dobrého cholesterolu V závere uviedla aj alarmujúce čísla v konzumácii mlieka a mliečnyych výrobkov. V roku 2006 sme mali spotrebu na obyvateľa o 70 kg nižšiu ako je norma a 90 kg nižšiu ako bol priemer v EÚ.

PANELOVÁ DISKUSIA

V poslednej časti vystúpili so svojimi príspevkami predstavitelia chovateľskej praxe. Ich diskusné príspevky boli poznačené emóciami, ktoré vyplynuli z momentálnej ťažkej situácie v poľnohospodárstve. Okrem nich predniesli diskusné príspevky aj predstavitelia inštitúcii, ktorých činnosť má vplyv na chov oviec.

1/ prof. MVDr. Emil PILIPČINEC, PhD. – rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

- analyzoval momentálnu zdravotnú situáciu v chove oviec na Slovensku a uviedol niektoré nové zdravotné riziká pre chovateľskú prax. / napr. Zhubná katarálna horúčka oviec – modrý jazyk /

2/ AGROOSIVO ÚSVIT s.r.o. POPRAD
600 ks oviec ZOŠLACHTENÁ VALAŠKA , ŠLACHTITEĽSKÝ CHOV
Ing. František DIKANT


- uviedol zatiaľ neexistujúcu možnosť legalizoť porážky jahniat priamo na farme a naslednom predaji, ktorý by umožnil výrazne znížiť cenu za jahňacie mäso zákazníkovi, lebo obchodné reťazce ponúkajú jahňacie múso za horibilnú sumu aj cez 300 Sk/kg mäsa. Chovateľ ich však predáva za 80 – 100 Sk/1 kg živej hmotnosti. Keď sa bol informovať na veterinárnej správe, odpoveď bola, že na porážku jahniat sú určené len špeciálne bitúnky / Sabinov /.

3/ OVIS FARMA s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA
500 ks oviec CIGAJA / CIGAJKA /
Eduard JANÍČEK – konateľ firmy


- poukázal na prevládajúci pesimizmus, ktorý vládne u chovateľov oviec pred hlavnou sezónnou predaja jatočných / veľkonočných jahniat / Pesimizmus vychádza nielen z momentálnej globálnej hospodárskej a finančnej krízy ale aj poklesu cien v minulých rokoch. Na ilustráciu tohto faktu uviedol, že v roku 2007 speňažovali jahňatá za 102 Sk/1 kg živej hmotnosti a v roku 2008 to už bolo 90 Sk/1 kg živej hmotnosti. Preto sa chovatelia právom obávajú, či pokles nebude pokračovať aj v tomto roku.

4/ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POPRAVINOVÁ SPRÁVA SR
MVDr. Ján PLIEŠOVSKÝ, CSc., Ústredný riaditeľ


- informoval o problematike elektronickej identifikácie , ktorá je zatiaľ povinná len pre zvieratá, ktoré sú určené na export. Až k 1.1.2010 sa rozhodne, ako sa elektronická identifikácia bude ďalej používať v SR.


5/ Ing. KOVÁČ, PONICKÁ HUTA
chovateľ plemena VÝCHODOFRÍZSKA OVCA – ŠLACHTITEĽSKÝ CHOV


- uviedol vlastnú skúsenosť, ktorá môže eufóriu z pripravovaného zákona o predaji z dvora poriadne zakaliť. On v zmysle zatiaľ platných predpisov zlegalizoval predaj ovčieho syra priamo z farmy. No poplatky, ktoré musel zaplatiť za analýzu dvoch odobratých vzoriek každý mesiac, pre posúdenie zdravotnej nezávadnosti, mu odobrali 1/3 ceny z predaného syra, lebo jeho chov predstavuje len niekoľko desiatok zvierat. Preto sa otvorene priznal, že sa v podstate vrátil k pololegálnemu predaju.

6/ Ing. Štefan HAMERLÍK, JABLONICA
chovateľ kôz-plemeno BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ


- príspevok obsahoval aj určitú výčitku pre kompetentných, že chov kôz sa neteší takej pozornosti ako chov oviec. Na ilustrovanie rovnocenného záujmu uviedol v precítenom príspevku všetky pozitíva, ktoré prináša chov kôz a hlavne konzumácia kozieho mlieka. Zvýraznil nielen jeho nutričné hodnoty, ale aj vplyv na prevenciu pred chorobami rakovinného charakteru / tráviaca sústava /


7/ POĽNOHOSPODÁRSKE PODIELNICKE DRUŽSTVO LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
Anna GLEJDUROVÁ – predsedníčka družstva
700 ks oviec- neuviedla plemeno


- zamerala sa na podporu ekologického pľnohospodárstva, lebo ich družstvo, kvôli tomu, že hospodári aj v chránenom území národného parku, je zamerané na ekolologické poľnohospodárstvo. Ocenila, že po vstupe do EÚ sa stabilizovala podpora na 5 rokov. / predtým to boli dva roky / . Navrhla rozdeliť enviromentálne platby podľa jednotlivých kritérií, lebo aj to je podľa nej príčina, prečo nemohli vyčerpať max. limit 600 euro/1 ha. Vyčerpali ho 477 euro/1ha.


8/POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO KRIVÁ
Ing. Július HABOVŠTIAK - predseda PD Krivá /
neuviedol počet oviec ani plemeno


- poukázal na problematiku poplatkov a frekvencie vykonávania STK, ktorá ich finančne výrazne zaťažuje. Uviedol, že v ČR sa vykonáva každé štyri roky a nie dva ako je to u nás. Družstvo muselo zaplatiť za každý traktor a nákladný automobil 33 euro za povolenie, že môžu používať cestu I.tiedy.


9/ doc.Ing.Egon GYARMATHY,CSc
predseda UOK pre chov oviec a kôz


- vyzval prítomných chovateľov aby si vážili genofond naších a zahraničných plemien. Určité memento v tejto oblasti ja hlavne v chove kôz, kde sa rozmohla čierna plemenitba. V roku 2007 sa na nákupných trhov predviedlo 41 plemenných capkov. Do plemenitby sa však predalo menej ako 20 ks. V roku 2008 vyprodukovali chovatelia už len 17 plemenných capkov, ale ani ooni sa všetky nepredali, čo značne demotivuje chovateľov plemenného materiálu. Z predpokladaného počtu 40000 kôz je len 5000 zapojených do KÚ.


10/ ROĽNÍCKE DRUŽSTVO HRON, SLOVENSKÁ LUPČA
Ing. Igor NEMČOK- predseda predstavenstva


- uviedol ako príklad legislatívnej diery situáciu v ich družstve. Družstvo prenajalo časť pôdy aj inventára súkromnej osobe. Prenajímateľ však v zomrel v prvej polovici roka. Jeho rodinní príslušníci, ktorí chceli v podnikaní pokračovať, ani družstvo však už za daný rok nemohli dostať dotácie. Zákon takúto situáciu nerieši a smrťou poberateľa zaniká nárok na dotácie v danom roku. Pán minister potvrdil, že zatiaľ zákon takúto situáciu nerieši, ale v krátkom čase by sa malo novelou zákona zabezpečiť čerpanie dotácii aj nasledovníkom v pdnikaní po zomretom poberatelovi dotácií.


11/ POĽNOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
Ing. Roman SERENČÉŠ, PhD. – generálny riaditeľ PPA


- reagoval na pripomienky, že neboli vyplatené všetky priame platby. Kritiku prijal a ako dôvod uviedol účtovné uzávierky, ktoré boli komplikovanejšie aj z dôvodu prechodu na euro. Potvrdil, že PPA nevyplatila z 30 miliárd Sk priamych platieb za rok 2008 1,8 miliardy. Ale oznámil aj potešujúcu správu, že budú vyplatené a už budúci týždeň by mali dostať poľnohospodári zo 62 miliónov euro / prepočet nevyplatených 1,8 miliardy Sk / 12,5 milióna euro.


12/ Ing. Pavel SRPOŇ – riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku

- analyzoval prínosy ZCHOK nielen pre členov, ktorých je 273 a počet nimi chovaných zvierat je 188000 ks, ale aj pre spoločnosť. Kompetentných požiadal, aby sa mediálna podpora, ktorá je zameraná na konzumáciu kravského mlieka, orientovala aj na ovčie a kozie mlieko.


13/ ZÁVER KONFERENCIE
h.prof. Ing. Stanislav BECÍK, PhD. – minister pôdohospodárstva SR


- pán minister v záverečnom slove ocenil vecnosť panelovej diskusie bez zbytočných emócií. Vyzval poľnohospodárov aby v súčasnej hospodárskej recesii neupadli do pesimizmu. Pripomenul, že aj v minulosti boli situácie, ktoré od základov otriasli poľnohospodárskou výrobou. / napr. likvidácia HD, hlavne dojníc na začiatku 90 rokov, kedy sa predávali za 15 Sk/1 kg živej hmotnosti / Zdôraznil, že kým bude ministrom, vyvinie maximálne úsilie, aby poľnohospodárstvo nepadlo na kolená, ale malo dôstojné miesto v našom hospodárstve.
autor: T.H

Fotogaléria

chov oviec na Slovensku
pozvánka na konferenciu
1.A
Za chvíľu to začne !
Pohľad s nášho stanovišťa.
chov oviec na Slovensku
chov oviec na Slovensku
Minister pôdohospodárstva Ing.
chov oviec na Slovensku
Primátor Liptovského Mikuláša
chov oviec na Slovensku
Europoslanec Ing. Peter Baco
chov oviec na Slovensku
Ing. Marek Kodada - generálny
chov oviec na Slovensku
MVDr. Mária Kantíková, CSc. -
chov oviec na Slovensku
chov oviec na Slovensku
chov oviec na Slovensku
chov oviec na Slovensku
chov oviec na Slovensku
Troška z histórie
chov oviec na Slovensku
ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Prílohy

.doc1/ STRATÉGIA ROZVOJA CHOVU OVIEC.
h.prof.Ing. Stanislav BECÍK, P
.ppt2/ VIDIECKA POLITIKA
Ing. Ján BLCHÁČ, PhD.-primátor
.ppt3/ PODMIENKY PODPORY ROZVOJA CHOVU OVIEC
Ing. Marek KODADA-generálny ri
.ppt4/ PODMIENKY A POŽIADAVKY NA PREDAJ Z DVORA
MVDr. Mária KANTÍKOVÁ, CSc.-ge
.docAKTUÁLNE OTÁZKY V OBLASTI ŠLACHTENIA A PLEMENITBY
Doc.RNDr. Milan MARGEZÍN,PhD.-
.ppt6/ EKONOMIKA CHOVU DOJNÝCH OVIEC
Ing. Zuzana KRUPOVÁ - Centrum
.docAKCELERÁCIA ROZVOJA OVČIEHO A KOZIEHO MLIEKÁRSTVA
Ing. Ján KERESTEŠ, predseda Ce
.docPOSTAVENIE SZCH
Doc. Ing. Egon GYARMATHY, CSc.
.docPLODNOSŤ CIGÁJSKYCH OVIEC
Ing. Ján KALMAN, PD Žemberovc