EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Základné informácie

 

 

 

Žiaci štvrtého ročníka do 30. septembra 2022 písomne oznámia triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolili.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením oznámia písomne aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

  

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z cieľových požiadaviek na maturitné skúšky. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí: externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu.

 V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

  • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
  • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika,
  • 17. marec 2023 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 12. apríla 2023. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

 

Viac informácií o maturitnej skúške v školskom roku 2022/2023 nájdete tu:

www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2022-2023

 

autor: FF