EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Program Erasmus +

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie

Výzva 2015

Názov projektu: OPEN WORLD OF EDUCATION

Číslo zmluvy: 2015-1-SK01-KA102-008754

Trvanie projektu: 01. 06. 2015 – 31. 05. 2017

SOŠ polytechnická Lipt. Mikuláš je odborná škola, ktorá sa vo výzve 2015 rozhodla realizovať mobilitný projekt pre 40 študentov zo študijných odborov Chov koní a jazdectvo, Potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve, Mechanik - elektrotechnik, Mechanik strojov a zariadení a učebného odboru Mechanizátor, opravár, a to v dvoch turnusoch.

Vzdelávacím výstupom projektu u žiakov odboru Chov koní a jazdectvo je získať zručnosti a kompetencie  svojho odboru, a to najmä žiaci sú schopní vykonávať odborné práce pri čistení, kŕmení a ošetrovaní koní, vykonávať praktickú činnosť jazdca, vykonávať pomocné práce pri odborných činnostiach, ako je podkúvanie, pomoc pri službách v agroturistike a výučbe jazdy na koni, označovanie koní.

Vzdelávacím výstupom odboru Potravinárstvo - je overenie a získanie nových vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti výroby pekárenských alebo mäsových výrobkov, žiaci sú schopní zvoliť si vhodné suroviny a metódu výroby pre rôzne typy pekárenských alebo mäsových výrobkov, sú schopní použiť receptúry a sú schopní vytvoriť inovatívne recepty a metódy výroby pekárenských alebo mäsových výrobkov.

Vzdelávacím výstupom žiakov odboru Mechanik - elektrotechnik je získanie a overenie si vedomostí, zručností a kompetencií v danom odbore. Žiaci ovládajú základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami, poznajú materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike a sú schopní samostatne riešiť elektrotechnické a elektronické obvody, opraviť jednotlivé časti strojov,  ich zariadení a systémov,  poznajú a sú schopní použiť základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a vyhodnocovania.

Vzdelávacím výstupom odboru Mechanik strojov a zariadení je zvládnutie obrábania ručným náradím, žiaci sú schopní zvládnuť jednoduché opravy strojov a zariadení, pripraviť náradie a stroje na prácu, nastaviť ich pracovné časti a preskúšať ich, vykonávať jednoduchšie opravy poľnohospodárskych strojov a motorových vozidiel.

Vzdelávacím výstupom učebného odboru Mechanizátor, opravár je porozumenie technickej dokumentácie, žiaci sú schopní rozoznať osivá a rastliny miestnych poľnohospodárskych plodín, urobiť základnú údržbu a ošetrenie strojov podľa návodu na obsluhu, obsluhovať kolesový traktor, vykonať jednoduchšie opravy poľnohospodárskych strojov, viesť prvotnú evidenciu o vykonaní práce.

V oblasti získania jazykových a interkultúrnych zručností žiaci získajú dostatočnú slovnú zásobu a schopnosť ovládať cudzí jazyk na účely bežného dorozumenia. V oblasti správania nám záleží na tom, aby žiaci získali schopnosť celoživotného vzdelávania s ohľadom na vývoj a technický pokrok v študovanej problematike, aby si vypestovali empatiu, toleranciu a prosociálne správanie k spolužiakom.

Odborná stáž sa uskutoční v okolí mesta Chateauroux vo Francúzsku v dvoch turnusoch. 1. turnus sa uskutoční od 18. 09. 2015 do 10.10. 2015 a zúčastnia sa ho 10 žiaci odboru Chov koní, 5 žiaci odboru Potravinár, 3 žiaci odboru Mechanizátor, opravár a 2 žiaci odboru Mechanik, elektrotechnik. 2. turnus sa uskutoční od 17. 06. 2015 do 09. 07. 2015 a zúčastnia sa ho 10 žiaci odboru Chov koní, 5 žiaci odboru Potravinárstvo, 3 žiaci odboru Mechanizátor, opravár a 2 žiaci odboru Mechanik strojov a zariadení.

V rámci prípravnej fázy žiaci obidvoch turnusov absolvujú jazykovú prípravu - základy francúzštiny a doplnkové hodiny anglického jazyka, ďalej účastníci absolvujú kultúrnu prípravu, aby teoreticky poznali krajinu a ľudí, kde budú absolvovať pracovnú stáž a aby si uvedomili a poznali kultúrne rozdiely medzi našimi národmi, a podľa svojich odborov a podľa pracoviska, kde budú zaradení, absolvujú odbornú prípravu, aby boli čo najlepšie a najpresnejšie pripravení na pridelenú prácu a aby rozumeli, aké vzdelávacie výstupy majú dosiahnuť. V rámci prípravnej fázy budú so žiakmi podpísané zmluvy o stáži, zabezpečíme im cestovné lístky či už na vlak, lietadlo, miestu dopravu atď, ubytovanie v priebehu stáže ako aj cez víkendy, stravu počas celého pobytu, a poistenie.

Realizačná fáza má 23 dní, v rámci ktorej v pracovné dni budú žiaci vykonávať odbornú stáž za účelom dosiahnutia stanovených vzdelávacích výstupov, a cez víkend budú poznávať krásy hostiteľskej krajiny. Sprevádzajúcimi osobami bude učiteľ odborných predmetov alebo majster odborného výcviku, a učiteľ jazykov, ktorí budú v priebehu mobility kontrolovať plnenie zadaných úloh, a budú pomáhať riešiť prípadné problémy, budú vykonávať mentoring a tutoring.

V hodnotiacej fáze učitelia vyhodnotia projekt, nakoľko naplnil stanovené ciele, a ako žiaci pripravia prezentácie, kde predstavia svoje pracoviská, úlohy a ako sa s nimi vysporiadali. Projekt bude prezentovaný na stránkach školy, miestnych novín, odborných časopisov a poinformujeme aj primátora mesta.

Od stáže očakávame, že žiaci získajú čo najviac skúseností zo zahraničných firiem, aby sa naučili nové výrobné postupy, ktoré môžu ďalej uplatniť vo svojom odbore a v budúcom zamestnaní.

 

autor: ZL