EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

31.XII.2015 KONEČNÝ TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE

31.XII.2015 bol aj konečným termínom realizácie projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE, ktorého realizácia sa začala 1.II.2014. V našom príspevku chceme predstaviť jeden z výstupov projektu, ktorým sú dve zmodernizované odborné učebne. Učebne neslúžia len pre cieľovú skupinu odborov, ktorými sú študijný odbor mechanik – elektrotechnik a učebný odbor agromechanizátor – opravár, ale stali sa stabilnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu aj v ostatných odboroch / študijné odbory mechanik strojov a zariadení, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – agroturistika s rozšíreným vyučovaním chovu koní a jazdectva, potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve /. Modernizáciou učební sa vytvoril priestor metódam výchovnovzdelávacieho procesu, ktoré sú založené na interaktivite, väčšej spolupráci a aktivite žiakov. Samozrejme, že zvýšené požiadavky sú kladené aj na vyučujúcich. Použitím moderných metód vyučovania / interaktívne vyučovanie, pracovné listy, prezentácie atď. / budú reagovať na nedostatky tradičného vzdelávania a odbúrajú prekážky rozvoja nielen cieľovej skupiny odborov. Získaním nových zručností a kompetencií u vyučujúcich a ich uplatnenie vo forme inovatívnych metód vo vyučovacom procese sa predpokladá zvýšenie kvality edukačného procesu. Dosiahne sa tým vyššia miera názornosti, čo žiakov povzbudí k aktivite a v prepojení s praxou budú schopní oveľa rýchlejšie a účinnejšie nadobúdať vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre ich ďalšie uplatnenie, keďže nároky zamestnávateľov sa neustále zvyšujú.

Obidve odborné učebne s vianočnou výzdbobou si môžete pozrieť  tu :

www.polytechnika.sk/index.php

Postupnosť krokov pri realizácii projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE nájdete tu :

www.polytechnika.sk/index.php

 

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Pôvodný stav odbornej učebne, ktorá je po
modernizácii kmeňovou triedou
Tá istá odborná učebňa po modernizácii.
Atmosféra vyučovania v zmodernizovanej učebni.
Trieda I.S, študijný odbor mec
Pôvodný stav druhej odbornej učebne pred
modernizáciou. Fotografia je p
Tá istá učebňa po modernizácii.
Atmosféra vyučovania v zmodernizovanej učebni.
Trieda II.AM, učebný odbor agr
Spokojní sú nielen žiaci, ale aj vyučujúci.
Ing. Ján LETAVAJ.
Je samozrejmosťou, že učebne využívajú aj žiaci
ďalších študijných odborov. I.
Odpoveď po novom.
Mária BALAŽECOVÁ I.A, študijný