EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Mechanik strojov a zariadení

SOŠ polytechnická v LM v roku 2011 oslávila 140 rokov od vzniku svojej predchodkyne. Škola pôsobí v meste, kde sa odohrali významné udalosti, narodili sa alebo žili významné osobnosti. K najznámejším patria technici a vynálezcovia Eduard Penkala a Aurel Stodola, ktorý mal tú česť byť na Polytechnike v Zurichu učiteľom jedného z najznámejších svetových vedcov Alberta Ensteina.  Bohatá a slávna história nás zaväzuje pokračovať v tradíciách. Využívať silné stránky školy, zvyšovať kvalitu ponuky, v ktorej vzdelávanie je súčasťou výchovy. Analýzou potrieb a požiadaviek trhu práce identifikujeme množstvo zamestnaneckých príležitostí pre našich absolventov. Ochota zamestnávateľov ich zamestnať je viac než ústretová. Môžu sa uplatniť v pracovných pozíciách ako technici, technológovia, obsluha moderných strojov a zariadení, živnostníci, podnikatelia, manažéri na rôznych úrovniach riadenia predajcovia, obchodníci... Pri praktickom vyučovaní dlhodobo spolupracujeme s viac ako 30 firmami, sme členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Za samozrejmosť považujeme a od našich žiakov očakávame, že mnohí budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Škola sa postupne profiluje z technicko-podnikateľských odborov. Vychádzajúc z tradícií školy a výborných výsledkov žiakov dlhodobo ponúkame nové možnosti štúdia. Našim novým študijným odborom  od roku 2014 bude mechanik strojov a zariadení, ktorým reagujeme na požiadavky strojárskych firiem horného Liptova.

Strojársky priemysel je odvetvie, v ktorom v súčasnosti mnohé firmy pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nezamestnanosť medzi strojármi je nižšia, ako v iných odvetviach.  O strojárov je záujem neustále. Záujem zo strany mladých ľudí však nie je veľký, pritom ide o perspektívne zamestnanie s množstvom kariérnych príležitostí.

Nový odbor mechanik strojov a zariadení je štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou aj výučným listom. Jedná sa o odbor so zvýšenou dotáciou praktického vyučovania. Je určený pre chlapcov i dievčatá, ktorí majú blízky vzťah ku technike. Počas štúdia si žiaci budú rozvíjať technické znalosti a zručnosti, logické myslenie v takých predmetoch, ako je technické kreslenie, časti strojov, náuka o materiáloch, strojárska technológia, mechanika, elektrotechnika, výpočtová technika, automatizácia a samozrejme odborný výcvik. Technické zobrazovanie predmetov sa budú učiť v 2D a 3D formáte pomocou výpočtovej techniky, základné princípy fungovania a konštrukcie strojov si vyskúšajú na špeciálnych LEGO stavebniciach, základy programovania a automatizácie sa budú učiť na skutočných PLCéčkach. Na odbornom výcviku sa najskôr naučia ručné neskôr aj strojné obrábanie materiálov, základné montážne a demontážne zručnosti. Po získaní základných zručností budeme žiakov umiestňovať do výrobných podnikov ku kvalifikovaným inštruktorom. Našim cieľom je, aby žiaci čo najskôr prišli do kontaktu s modernými strojmi a technológiami, ktoré tieto firmy vo svojej činnosti nielen využívajú, ale ich aj vyrábajú. Naše, liptovské firmy produkujú výrobky, stroje a technológie, ktoré putujú do celého sveta a tu vidím tie kariérne príležitosti, ktoré som spomenul na začiatku. Úspešný absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení môže pokračovať v štúdiu, zamestnať sa ako kvalifikovaná obsluha stroja, montážnik, ale aj ako tvorivý vývojár, ktorý uplatní svoje kreatívne a logické myslenie pri inovovaní alebo navrhovaní nového výrobku.

Veríme, že naším budúcim ale aj súčasným študentom dáme dostatok podnetov a príležitostí, aby sa z nich stali kvalitní kvalifikovaní odborníci, ktorí nebudú mať problém uplatniť sa na trhu práce.

autor: FF