EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

25. VI. 2013 IV. ROČNÍK POĽNOHOSPODÁRSKO - POTRAVINÁRSKY DEŇ

Strnište suché na vlhkých hrudách 

pod nohou praská.

Zdá sa, že ktosi vedľa mňa kráča -

na čele vráska,

v láskavom oku jakoby krotká

výčitka nemá:

- prečo si nechal otcovskú pôdu?

Obrancu nemá!

 

Možno sa čitateľom príspevku o IV. ROČNÍKU POĽNOHOSPODÁRSKO -  POTRAVINÁRSKEHO DŇA  /PPD/ bude zdať úvod v podobe úryvku básne Ivana Kraska  OTCOVA ROĽA príliš pateticky a nekorešpondujúci s uvedenou akciou. Spracovatelia obsahu  priebehu PPD si to nemyslia. Vzťah kompetentných  inštitúcii k poľnohospodárstvu a potravinárstvu nie je zďaleka taký, ako by si tieto súčasti hospodárstva zaslúžili. Toto  sa premieta aj do malého záujmu mladých ľudí študovať v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch a pracovať v tejto oblasti. Samozrejme že sa nájdu poľnohospodári , potravinári a školy, ktoré sa dokážu boriť s problémami, ktoré priniesla doba a sú príkladom pre širokú verejnosť, že aj táto  oblasť môže byť atraktívna pre sebarealizáciu mladých ľudí. Poľnohospodársky a potravinársky deň je preto nielen akciou zameranou na propagáciu štúdia na našej škole, ale súčasne je aj možnosťou pre agropodnikateľské a potravinárske podniky zviditeľniť sa u mladých ľudí, žiakov ZŠ, ktorí tvoria ťažisko návštevníkov PPD. Tento ročník mal niekoľko organizačných noviniek, ktoré umožnili skvalitnenie jeho priebehu tak, že ho môžeme vyhodnotiť ako najúspešnejší. Jednou z noviniek bolo aj rozdelenie areálu na 10 stanovíšť, na ktorých  vedúci stanovišťa zaznamenal žiakom ZŠ  absolvovanie zoznámenia so stanovišťom do pridelenej kartičky. Vyplnená kartička bola súčasne aj stravným lístkom, ktorí umožnil žiakom získať občerstvenie / buchty, čaj / a ochutnať výrobky potravinárskych firiem.

Stanovište č.1 : streľba zo vzduchovky

Stanovište č.2 : stolný tenis a fitnes

Stanovište č.3 : bránka / triafanie do bránky florbalovou súpravou /

Stanovište č.4 : kone / praktická ukážka podkúvania koní, jazdenie /

Stanovište č.5 : ovce / ukážka chovateľskej aktivity žiaka našej školy Mária Haba /

Stanovište č.6 : drobnochov / plemená králikov, kury domácej a holubov predstavili drobnochovatelia zo Jamníka /

Stanovište č.7 : poľnohospodárska technika

Stanovište č.8 : elektrotechnika / prezentácia študijného odboru mechanik – elektrotechnik /

Stanovište č.9 : potravinárstvo / prezentácia potravinárskych firiem /

Stanovište č.10 : kosenie / ukážka ručného kosenia a kovania kosy /

Stanovište č.11 : občerstvenie

Súčasťou sprievodných akcií bolo zasadenie STROMU 2013 a slávnostné otvorenie školského arboréta.

Súčasne boli sprístupnené odborné učebne. Bohatú fotogalériu budeme postupne dopĺňať z viacerých zdrojov a preto bude skompletizovaná neskôr.

SÚVISIACE ČLÁNKY :

III. ROČNÍK PPD : www.polytechnika.sk/index.php

I. ROČNÍK PPD : www.polytechnika.sk/index.php

 

autor: T.H

Fotogaléria

Poslednú kontrolu pripravenosti stanovíšť na PPD
urobil pán riaditeľ SOŠ polyte
Príchod prvých návštevníkov PPD .
Podľa evidencie rozdaných kart
Pri vstupe do areálu dostali žiaci ZŠ základné
informácie o postupe prehliadk
Základné informácie poskytovala
p.p. Ing. Malvína Fuzáková , Z
Okrem základných informácii dostali žiaci
aj evidenčnú kartičku pre abso
Autorom je p.p. Mgr. Andrej Štefaničiak.
Vydávanie evidenčných kartičiek p.p. Fuzákovou a
p.p. Štefaničiakom.
Kartičky máme a hurá ideme obdivovať, čo ste pre
ná , žiakov ZŠ pripravili.
Autorom všetkých informačných tabuliek je
p.p. Mgr. Andrej Štefaničiak.
Na tomto stanovišti si svoje strelecké umenie
vyskúšali aj dievčatá.
Na svoje si prišli aj milovníci stolného tenisu a
posilňovania.
Dať gól pomocou florbalovej súpravy si vyskúšali
hlavne chlapci.
Veľkému záujmu sa tešilo stanovište na
prezentáciu chovu koní a jazde
Atraktívnosť tohto stanovišťa zvyšovala aj možnosť
vidieť na vlastné oči chronoló
Celý proces podkúvania bol v réžii významného
chovateľa koní na Liptove pána
Stanovište chovu koní nenechali bez povšimnutia
žiaci študijného odboru chov k
Samozrejme , že čerstvo podkuté kone treba
vyskúšať.
Prvými záujemcami o jazdu na koni boli
žiačky z III.ŽP zo študijného
Druhú jazdu absolvovali znova žiačky III.ŽP
Nikola Gerzaničová a Lucia Kaš
Pozrieť si svet z chrbta koňa využila aj
p.p. Mgr. Adriana Guothová. Sp
Evidentná spokojnosť s predvedeným výkonom.
Žiačky z I.A zo študijného odboru
chov koní a jazdectvo Silvia S
Aj pracovníčky ekonomického úseku
využili možnosť zajazdiť si na
Nasledovala ju ZR pre ekonomické činnosti
Ing. Ľubica Staroňová.
Konečne našli odvahu zajazdiť si na koni aj žiaci
ZŠ.
Počas rozhovoru s pánom riaditeľom po ukončení
jazdenia mali veľmi dobrú nála
Mário Habo I.A zo študijného odboru chov koní a
jazdectvo sa prezentoval časťo
Na stanovište chovu oviec si našli cestu aj ďalší
spolužiaci zo I.A Medzi nimi b
Pripojila sa k ním aj Silvia Sirotová.
Spoločnosť im robil aj Jozef Uličný I.AM
Aj na tomto stanovišti bol chvíľami čulý
ruch.
O hudobnú produkciu a sprievodné slovo sa
postarala žiaci III.ŽP technol
Ľudské mravenisko pokračuje...
Spokojnosť s úrovňou PPD vyjadril zápisom aj
pedagogický dozor zo ZŠ.
Ďakujeme za príjemne prežitý deň a tešíme sa na
budúci ročník POĽNOHOSPODÁRSKO

Prílohy

.pdfSkrátená verzia PPD