EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024Mimoriadny termín
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Časový harmonogram vyučovania

Rozvrh vyučovacieho času (teoretické vyučovanie a prax)

 

Rozvrh hodín teoretického vyučovania

0. hodina

6,40  -- 7,25

1. hodina

7,30  –  8,15

2. hodina

8,20    9,05

3. hodina

9,15   10,00

4. hodina

10,10 – 10,55

veľká prestávka

30 minút

5. hodina

11,25 – 12,10

6. hodina

12,20 – 13,05

7. hodina

13,10 – 13,55

8. hodina

14,05 -  14,50

 

Rozvrh hodín je záväzný pre teoretické vyučovanie a prax v školských priestoroch.

Budova školy sa pre žiakov otvára o 6,30 hod.


Individuálna a prázdninová prax

Vyučovacia hodina trvá 60 minút, po troch hodinách praxe je 30 minútová prestávka a prax trvá 6 (7) hodín.

Prestávky môžu byť zhodné s prestávkami  pre zamestnancov organizácie, kde žiaci vykonávajú prax.

Začiatok a koniec vyučovania sa dohodne individuálne v zmluve podľa podmienok na konkrétnom pracovisku.

 

Časový rozvrh odborného výcviku v škole:

Začiatok vyučovania              o 7,30 hod.

1. prestávka                           9,35 – 9,45 hod.

2. prestávka                           11,30 – 12,00 hod.

Ukončenie vyučovania          o 13,30 resp. o 14,30 hod.

 

Časový rozvrh odborného výcviku vykonávaného mimo priestorov školy:

Začiatok vyučovania    o 7,30 hod.

Prestávky - prestávky sú zhodné s prestávkami zamestnancov organizácií

Ukončenie vyučovania o 13,30 resp. o 14,30 hod.

 

Ďalšie pokyny:

·         vyučovacou jednotkou je jeden deň, ktorý v prvom  a druhom ročníku trvá šesť hodín,  v treťom a štvrtom trvá šesť alebo sedem hodín,

·         vyučovací deň sa začína o 7,00 hodine. V prípade potreby vyučovací deň u plnoletých žiakov môže začať najskôr o šiestej hodine,

·         vyučovacia hodina trvá 60 minút a dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa.

 

Dozor nad žiakmi

Dozor nad žiakmi sa vykonáva v záujme predchádzania škôd na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. Výkon dozoru v školách je spresnený ďalšími predpismi, ktoré stanovujú, že ho môže vykonávať len pedagogický pracovník, alebo iná osoba v pracovnoprávnom vzťahu k SOŠP. Dozor začína 15 minút pred začiatkom vyučovania, cez všetky prestávky, pri presunoch žiakov medzi vyučovacími hodinami, akciách organizovaných školou, pri ukončení vyučovania a v dobe pobytu žiakov v objektoch SOŠP v období mimo vyučovania. Zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti je splnomocnený v nim riadených objektoch (škola, dielňa a podobne) stanovením rozvrhu dozoru a jeho zverejnením na takom mieste, aby bolo možné pri kontrolnej činnosti zistiť, ktorý zamestnanec dozor koná.


Rozvrh hodín.

Rozvrh hodín na teoretickom vyučovaní a rozvrh vyučovacích dní na praktickom vyučovaní je stanovený spravidla vždy na príslušný polrok alebo celý školský rok a je zverejnený vo vestibule školy a na www.polytechnika.sk,. Z organizačných či iných dôvodov môže byť zmenený alebo krátkodobo upravený.

autor: AS