EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

VYHODNOTENIE VÝROBY VLASTNEJ SEPARAČNEJ NÁDOBY V TRIEDACH.

Na základe plnenia jedného z cieľov akčného plánu našej školy pre tento školský rok sme v jednotlivých triedach na škole oznámili, že každá trieda si vyrobí vlastnú separačnú nádobu/krabicu na separovaný plastový odpad. Termín sme stanovili do 11. februára 2011.

     Nie sme nadšení, že sa do tejto „akcie“ nezapojili všetky triedy na našej škole, ale chválime triedy, ktoré si nádobu na plast vyrobili a tým dali najavo, že im záleží na tom, že sme Zelená škola.

     Do „akcie“ sa zapojili triedy: I. ŽM, II. ŠP,  III. ME, III. ŠP, III. AŽP a IV. AŽP. Týmto triedam patrí pochvala a všetkým pedagogickým zamestnancom, ktorí žiakom z uvedených tried pomáhali pri výrobe nádob patrí veľké „ďakujem“.

     V príspevku prikladám fotografie niektorých žiakov s vlastnoručne vyrobenými separačnými nádobami na plastový odpad.

Na pripomenutie úloh v akčnom pláne pre školský rok 2010/2011,  zverejňujeme  akčný plán samostatne v tomto príspevku.

 Poznámka : Akčný plán je súčasťou METODIKY 7 KROKOV K ZELENEJ ŠKOLE

www.zsslm.sk/index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentálny akčný plán školy:  Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            Zvýšenie separácie odpadu na škole            pre certifikačné obdobie: školský rok 2010/2011

Ciele

Aktivity

Zodpovedná osoba a termín

Indikátor /

Ukazovateľ úspechu

Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

CIEĽ 1:

Zníženie produkcie komunálneho odpadu na našej škole o 4 vrecia za týždeň, na základe zavedenia separovaného zberu v triedach

 

 

AKTIVITA 1:
Informačná kampaň na zvýšenie separácie odpadov na škole -

realizácia prieskumu na škole s otázkami o tvorbe a znižovaní odpadu

 

zodp.: Hrčová, Palánová   

T: do 3.marca 2011

 

-         tvorba, rozdanie, vyzbieranie a vyhodnotenie dotazníkov o tvorbe a znižovaní produkcie odpadu na našej škole

 

-       počet  zapojených anketárov na škole  (žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy): 200

 

 

 

 

 

AKTIVITA 2:

Vytvorenie prezentácií  o odpadoch

zodp.: Homzová, Kmeťová  

T: do 25. februára 2011

 

-       vytvorenie prezentácie o odpadoch

-       počet  prednášajúcich  žiakov: 2

 

 

AKTIVITA 3:

 

Prezentácie pre triedy o separácii odpadov 

zodp.: Homzová, Kmeťová  

 

T: do 31.marca 2011

 

-       počet prezentácii v triedach na škole: 5

-       počet  zúčastnených  žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy na prezentáciách: 80

 

AKTIVITA 4:

 

Vyhotovenie separačných nádob na plastový odpad

zodp.: Gazdová, Bartošová

 

T: do 11.februára 2011

 

-         svojpomocné vyhotovenie nádob/krabíc na separovaný plastový odpad – priebežne do 11. februára 2011

 

-         počet zapojených žiakov a pedagogických zamestnancov našej školy do aktivity: 50

-         počet zhotovených nádob/krabíc na separovaný plastový odpad: 13

 

 

-         v jednotlivých triedach si žiaci vyhotovili nádoby/krabice na separovaný plastový odpad,

-         do aktivity sa na škole zapojilo 6 tried: I. ŽM, II. ŠP, III. AŽP, III. ME, III. ŠP, IV: AŽP,

-         zverejnenie výsledkov aktivity aj s fotodokumentáciou sa nachádza na internetovej stránke školy,

-         aktivita bola splnená len čiastočne

 

 

 

AKTIVITA 5:

 

Aktualizácia nástenky Zelenej školy a príspevky na internetovú stránku školy

zodp.: Turzová, Užíková

 

T: priebežne do konca júna 2011

-      aktualizácia a zverejňovanie nových informácií o činnosti Zelenej školy – priebežne do konca júna 2011

 

-         počet zapojených žiakov a pedagogických zamestnancov našej školy do aktivity: 5

-         počet násteniek Zelenej školy: 2

 

-       aktualizácia nástenky Zelenej školy prebieha priebežne počas školského roka,

-       všetky informácie a fotodokumentáciu s plagátmi a letákmi o prebiehajúcich a zároveň pripravovaných akciách v rámci Zelenej školy priebežne uverejňujeme na nástenke a internetovej stránke našej školy,

-       aktivita je plnená počas celého školského roka

AKTIVITA 6:

Vytvorenie hracích ekokariet s tematikou odpadov + informačný leták o odpadoch

zodp.: Varga, Užíková  

T: do 30. apríla 2011

-         vytvorenie  ekokariet

-         tlač ekokariet na kriedový papier

 

-         počet zapojených žiakov a pedagogických pracovníkov našej školy do aktivity: 4

 

 

AKTIVITA 7:

Prezentácia vytvorených ekokariet ostatným žiakom školy

zodp.: Vaňová, Turzová         

T: do konca júna 2011

-         propagácia ekokariet na druhý stupeň  ZŠ a stredné školy v Liptovskom Mikuláši a Zelené školy na Slovensku

-         počet zapojených žiakov a učiteľov do aktivity: 4

 

 

AKTIVITA 8:

 

Vytvorenie prezentácií (v powerpointe) o odpadoch a čiernych skládkach

zodp.: Kašková

 

T: do 25. februára 2011

- vytvorenie dvoch prezentácií na témy: odpady a čierne skládky určené pre žiakov základných škôl

 

-       počet  zúčastnených  žiakov a pedagogických  zamestnancov školy na prezentáciách: 4

- žiačky z prvého ročníka z odboru TOaTŽP do stanoveného termínu vytvorili prezentácie o odpadoch a čiernych skládkach,

-       pri ich tvorbe im pomáhali dvaja pedagógovia,

-       aktivita bola splnená

AKTIVITA 9:

 

Tvorba informačného letáku o seminári k téme: „Čierne skládky“ pre základné školy

zodp.: Čomová, Filipeková

 

T: do 25. februára 2011

-       vytvorenie informačného letáku o pripravovanom seminári

-      zaslanie letáku prostredníctvom e-mailu na oslovené základné školy

 

-         počet zapojených žiakov a pedagogických zamestnancov našej školy do aktivity: 3

 

-       žiačky z tretieho ročníka z odboru TOaTŽP vytvorili informačný leták o seminári k téme: „Čierne skládky“, ktorý bol zaslaný prostredníctvom e-mailu na oslovené základné školy

-       pri jeho tvorbe pomáhal jeden pedagóg, termín vytvorenia informačného letáku bol splnený

-       aktivita bola splnená

AKTIVITA 10:

 

Seminár na tému: „Odpady  a čierne skládky“ na základných školách

zodp.: Kašková, Užíková

 

T: do 20. júna 2011, priebežne

 

-         počet seminárov na základných školách: 3

-         počet zapojených žiakov a pedagogických zamestnancov našej školy do aktivity: 6

 

 

AKTIVITA 11:

Environmentálna pavučina –  projekt pre 1. ročník základných škôl a pre detský domov zameraný na monitoring životného prostredie a odpady

zodp.: Turzová, Homzová  

T: do 31. marca 2011

 

-         počet zapojených žiakov a pedagogických zamestnancov našej školy do aktivity: 30

-         počet zúčasntených žiakov a pedagogických zamestnancov našej školy do aktivity: 30

 

 

 

AKTIVITA 12:

Recyklované tričká – staré tričká, nové logo -

nakreslenie „ekologa“ na staré tričká, ktoré sa budú využívať pri prezentácii Zelenej školy

zodp.: Varga, Užíková

 

T: do 25. februára 2011

 

-         počet žiakov zapojených do tvorby návrhov „ekologa“: 28

 

-         do tvorby návrhov sa zapojili predpokladaných 28 žiakov,

-         návrhy nového „ekologa“ boli odovzdané v stanovenom termíne,

-         aktivita bola splnená

AKTIVITA 13:

 

Výroba recyklovaných tričiek s novým „ekologom“

zodp.: Hellebrandtová, Užíková

 

T: do 31. marca 2011

-         výroba tričiek s „ekologom“

-          fotodokumentácia z priebehu ich výroby bude uverejnená na internetovej stránke školy

 

 

-         počet zapojených a zúčastnených žiakov a pedagogických zamestnancov na aktivite: 30

 

 

 

 

 

 

 

autor: M.T T.H

Fotogaléria

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR AKCIE
p.p M. TURZOVÁ
III.AŽP
III.AŽP
III.AŽP
III.AŽP
IV.AŽP