EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

… pokračujeme v „monitoringu“ Liptova

Tretiaci u odboru TOaTŽP pokračujú v rámci odborného predmetu „prax“ v monitoringu životného prostredia, ktorého sa stali súčasťou zapojením sa do „Programu: Monitoring životného prostredia v Liptove“ (OZ TATRY).

O existujúcej „čiernej“ skládke v mestskej časti Liptovského Mikuláša - Palúdzka, ktorú ešte objavili štvrtáci z príslušného odboru s pani uč. Vaňovou sa tretiaci presvedčili na vlastné oči a zachytili ju vlastným objektívom. Uvedená „čierna“ skládka už bola nahlásená na OZ TATRY ako environmentálna záťaž ohrozujúca nielen životné prostredie, ale i zdravie občanov žijúcich v jej blízkosti, nakoľko sa na skládke nachádza odpad obsahujúci látky, ktoré vykazujú viac nebezpečných vlastností, napr. horľavosť, výbušnosť, toxicitu.

V uplynulom týždni boli robiť tretiaci rozbor rieky Váh priamo v teréne. Všetky merané parametre (pH vody, obsah dusičnanov a dusitanov, obsah fosforečnanov, prítomnosť amoniaku) vyhovujú predpísaným normám, tzn. že nie sú prekročené ich limitné hodnoty. Fotografie z monitorovania krajiny sú uvedené v prílohe tohto príspevku.

 

autor: M.T T.H

Fotogaléria