EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

2.II.2010 : SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ

  Mokrade sú územia, v ktorých základným faktorom ovplyvňujúcim prostredie a v ňom žijúce rastliny a živočíchy, je voda. Vyskytujú sa tam, kde je vodná hladina na povrchu alebo blízko povrchu pôdy , alebo kde povrch územia pokrýva plytká voda.

            Vyznačujú sa nesmiernou rozmanitosťou a patria medzi najproduktívnejšie biotopy sveta. Sú kolískou biologickej diverzity, na ich vode a primárnej produktivite je závislé množstvo druhov rastlín a živočíchov. Sú tiež dôležitou zásobárňou genetického materiálu. Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom v dôsledku pokračujúceho odvodňovania, kultivácie pôdy a znečisťovania.
         2. február je každoročne vyhlásený za Svetový deň mokradí. V tento deň bol v roku 1971 v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva, známy pod názvom Ramsarská konvencia.
 
          Ramsarská konvencia je prvý z novodobých globálnych medzinárodných dohovorov na ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov. V súčasnosti sa používa skrátený názov "Dohovor o mokradiach", ktorý bol prijatý v rámci UNESCO. Doposiaľ ho podpísalo 157 krajín.
      Ochrana mokradí sa stala predmetom medzinárodnej spolupráce najmä z toho dôvodu, že veľký úbytok a nerozumné využívanie mokradí spôsobili na celom svete vážne ohrozenie mokraďových ekosystémov, ako aj druhov, ktoré sú na ne existenčne viazané. Jedným z hlavných impulzov pre vytvorenie Dohovoru bol už začiatkom šesťdesiatych rokov práve alarmujúci pokles početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov (najmä kačíc) a rastúca potreba ochrany biotopov najmä sťahovavých druhov vodných vtákov - preto sú v jeho názve slová "predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva". Neskôr však konvencia rozšírila svoj záujem na všetky aspekty ochrany a múdreho využívania mokradí a považuje mokrade za ekosystémy, ktoré sú mimoriadne významné pre ochranu biodiverzity aj pre človeka.
 
         Do Zoznamu mokradí medzinárodného významu je zapísaných 1 708 lokalít s rozlohou vyše 153 miliónov hektárov. Je medzi nimi aj 14 slovenských lokalít. Sú to Parížske močiare, Šúr, Senné-rybníky, Dunajské luhy, Niva Moravy, Latorica, Alúvium Rudavy, Mokrade Turca, Poiplie, Mokrade Oravskej kotliny, Rieka Orava a jej prítoky, Domica, Alúvium Tisy a jaskyne Demänovskej doliny.
 
         Ramsarský dohovor vstúpil do platnosti na Slovensku 2. februára 1990. Ako Svetový deň mokradí sa u nás tento deň po prvýkrát pripomenul v roku 1997 s cieľom zdôrazniť význam týchto území a dôležitosť ich ochrany.
 

autor: M.T T.H

Fotogaléria