Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
10.05.2021 - prijímacie konanie - 2. termín       10.05.2021 - riaditeľské voľno       11.05.2021 - prezenčná výučba - všetci žiaci
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

2. VI. 2011 OSLAVY VÝROČIA VZNIKU PRVEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM ZA ÚČASTI MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR ING. EUGENA JURZYCU.

Najväčšia akcia, čo do rozsahu príprav a významu za posledné desaťročia existencie školy, sa stala realitou !

2. VI. 2011 viedli kroky významných predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, podnikateľských subjektov do našej školy a do DK v Liptovskom Mikuláši. Dôvodom ich návštevy bola účasť na SLAVNOSTNEJ AKADÉMII a RECEPCII. Obidve akcie boli súčasťou osláv 140. VÝROČIA VZNIKU PRVEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM. Táto škola začala písať svoju krátku, ale slávnu históriu 12. I. 1871 v Liptovskom Hrádku a je našou najslávnejšou historickou predchodkyňou na ktorú sme oprávnene hrdí.

O tom, že zorganizovanie tejto oslavy celoslovenského významu, aj keď s časovým odstupom, sa stretlo s pozitívnym ohlasom svedčí aj účasť ministra školstva, vedy, výskumu a športu Ing. Eugena JURZYCU.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zastupovala PaedDr. Mária BENEDEKOVIČOVÁ, Žilinský samosprávny kraj vedúca odboru školstva a športu Ing. Dana MAŽGÚTOVÁ, PhD., Krajský školský úrad v Žiline zastupoval jeho prednosta Ing. Ľubomír KRAJČÍ, PhD. Za mesto Liptovský Mikuláš sa zúčastnil osláv jeho primátor MUDr. Alexander SLAFKOVSKÝ. Medzi hosťami boli prítomní viacerí predsedovia roľníckych družstiev a ďalších podnikateľských subjektov. Nechýbali ani zástupcovia vedenia partnerských škôl zo ČR a SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  Hlavnú skupinu hostí však tvorili bývalí pedagógovia a zamestnanci školy. Aj keď išlo o starších ľudí, predsa sa osláv zúčastnili vo veľkom počte.

Zvládnuť akciu takéhoto významu a rozsahu by nebolo možné bez zanietenosti zamestnancov a žiakov školy, ktorí sa podieľali na prípravách a samotnej realizácii osláv. Samozrejme, že bez sponzorov by samotná škola nemohla oslavy zvládnuť po stránke materiálneho zabezpečenia. Preto im  všetkým chceme  touto cestou vyjadriť naše poďakovanie.

ZOZNAM SPONZOROV

Poľnohospodárske družstvo Važec

Poľnohospodárske družstvo Smrečany

Agro-Racio, s.r.o. Liptovský Mikuláš

 Poľnohospodárske družstvo Východná

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce

Poľnohospodárske družstvo Lisková

Poľnohospodárske družstvo Ludrová

Poľnohospodárske družstvo Likavka

Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada

Poľnohospodárske družstvo Liptovský Mikuláš

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole Kvačany

Roľnícke družstvo Hybe

Roľnícke družstvo Pribylina

Roľnícke družstvo Liptovská Kokava

Roľnícke družstvo Dovalovo

Agria a.s. Liptovský Ondrej

Agronova Liptov s.r.o. Liptovská Sielnica

Liptovská mliekareň a.s. Liptovský Mikuláš

Pavol Putec LyPeRa, Liptovský Mikuláš

Mippek s.r.o. Liptovský mikuláš

Ján Droppa, Malé pekárne, Liptovský Mikuláš

EURO-MINERÁL, a.s. Korytnica

Craemer Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Imafex s.r.o. Liptovský Mikuláš

iPartner s.r.o. Liptovský Mikuláš

L&M Slovakia, a.s. Liptovský Mikuláš

LK - Servis, s.r.o. Partizánska Ľupča

Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku

RNDr. Peter Slačka, Liptovský Mikuláš

Ing. Vladimír Rengevič – GRAFON, Liptovský Mikuláš

PhDr. Desana Stromková, Veterná Poruba

Jaroslav Farbák, Východná

Inmedia s.r.o. Zvolen

Obecný úrad Veterná Poruba

CHEMOSVIT a.s. Svit

Obecný úrad Huty

Obecný úrad Malé Borové

Obecný úrad Liptovské Matiašovce

Obecný úrad Liptovská Sielnica

NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

ZA POMOC A PREJAVENÚ PODPORU ĎAKUJEME.

 V rámci  SLÁVNOSTNEJ RECEPCIE boli ocenení bývalí a súčasní pedagogickí pracovníci. Bývalí dlhoroční pedagógovia, ktorí sú už dnes na zaslúženom dôchodku dostali : Pamätnú plaketu mesta Liptovský Mikuláš, Poďakovanie od predsedu Žilinského samosprávneho kraja, Pamätný list SOŠP. Tieto ocenenia dostali :

LÍNIA UČEBNÝCH ODBOROV

Ján FERIANC, Cyril MANDÚCH, Ivan MRAVEC, Rastislav STANČEK, Viktor ŠEFČÍK

LÍNIA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 

Július HAJDU, Ivan HALUŠKA, Jozef PINKOŠ, Ján VALKO,   Hilda STAROŇOVÁ a Bela STAROŇOVÁ

Pamätný list SOŠP dostali súčasní pedagógovia, ktorí na škole odpracovali viac ako 25 rokov. Konkrétne boli ocenení :

Alena BIELENÁ, Tibor HUGÁŇ, Dušan JURÍK  / tento školský rok je už jeho 35 !!! /, Katarína KLIMKOVÁ, Janka KOLLÁROVÁ, Ján MARUŠKIN, Dušan MRÁZ.

Škola nielen oceňovala, ale aj sama dostala nasledovné ocenenia :

REZORTNÉ VYZNAMENANIE I. STUPŇA

LITERAS MEMORIALES od Žilinského samosprávneho kraja.

ZLATÚ PLAKETU AGROINŠTÍTÚTU NITRA

ČESTNÉ UZNANIE AWARD od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

PAMÄTNÝ LIST od Krajského školského úradu Žilina

 Čo dodať na záver ? Snáď len toľko, že aj napriek určitým pochybnostiam či dokážeme takúto akciu zvládnuť, oslavy dopadli veľmi dobre o čom svedčia aj slová pochvaly a uznania zo strany účastníkov SLÁVNOSTNEJ AKADÉMIE A RECEPCIE. Myslíme si, že aj naša fotogaléria, ktorá je rozdelená do štyroch blokov, toto konštatovanie len potvrdí.


SÚVISIACE ČLÁNKY

Minister Jurzyca sa zaujímal o fungovanie škôl. / www.mikulas.sk/ :

 

www.mikulas.sk/sk/samosprava/oznamy.php

 

15. VI. 2011 TV LIPTOV -  LIPTOVSKÉ NOVINY / od 3,43 - 6,52 minúty / :

www.tvliptov.sk/

 

15.VI.2011 OCENENIE ŽIAKOV, KTORÍ UČINKOVALI V PROGRAME SLÁVNOSTNEJ AKADÉMIE :

www.zsslm.sk/index.php

 

 

autor: A.H T.H

Fotogaléria

ČASŤ PRVÁ - PRÍPRAVNÁ FÁZA OSLÁV.
2. VI. 2011 SMEROVALI KROKY
VÝZNAMNÝCH PRESTAVITEĽOV ŠTÁTN
HNEĎ PRI VSTPUTE ZÍSKALI NETRADIČNÝM
SPÔSOBOM INFORMÁCIU O ODBOROCH
VO VESTIBULE ŠKOLY ZAUJALI LOGÁ VYROBENÉ Z
UZÁVEROV PLASTOVÝCH FLIAŠ.
LOGO ZELENEJ ŠKOLY.
NA PROPAGÁCIU OSLÁV SME VYUŽILI AJ PRIESTORY ŠKOLY
INFORMOVANIE ZABEZPEČILA AJ HLAVNÁ ŠKOLS.NÁSTENKA.
V INFO ČASTI NÁSTENKY, KDE BOLA INFORMÁCIA O
ODOVZDÁVANÍ MATURITNÝCH VYSVED
ČASŤ PRIESTORU NA PRVOM POSCHODÍ VYUŽILI ŽIACI
ŠTUDIJNÉHO ODBORU MECHANIK - E
TAKÚTO MOŽNOSŤ PREZENTÁCIE ODBORU ZABEZPEČOVALI
NIELEN ŽIACI III. ME, ALE AJ M
V SUSEDSTVE VÝUKOVÝCH MODELOV SI NAŠLA MIESTO AJ
NÁSTENKA, KTORÁ INFORMOVALA O
NEOSTALO LEN PRI NÁSTENKE, ALE UČASTNÍKOM OSLÁV
SME PONÚKLI MOŽNOSŤ VIDIEŤ MED
V KOLEKCII MEDAILY A POHÁROV DOMINOVALI OCENENIA
ZA VODNÝ SLALOM.
PRED VSTUPOM DO PRIESTOROV NA SLÁVNOSTNÚ RECEPCIU
SME UMIESTNILI PÚTAČE O VÝROČÍ
PRED SAMOTNÝM VSTUPOM DO SPOLOČENSKEJ
MIESTNOSTI BOLI ROZMIESTNENÉ "
ABY NEOSTALO LEN PRI POHĽADE DO HISTÓRIE ŠKOLY,
PRIPRAVILI SME NÁSTENKU , KDE
TENTO PRIESTOR VYUŽILI NA PROPAGÁCIU SVOJICH
PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT AJ NIE
MIESTNOSŤ KONANIA RECEPCIE - SPOLOČENSKÁ
MIESTNOSŤ ŠKOLY BOLA PRIPRAVEN
SÚČASNÝ STAV BUDOV, KDE SÍDLILI NAŠE PREDCHODKYNE.
CHÝBA BUDOVA ŠKOLY V RÁZTOKÁCH

DEMÄNOVÁ, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ /
NEZABUDLI SME ANI NA DARČEKY PRE ÚČASTNÍKOV OSLÁV,
KTORÉ IM BUDÚ V BUDÚCNOSTI PRI
PRE OCENENIE PRÁCE DLHOROČNÝCH PRACOVNÍKOV ŠKOLY
BOLI PRIPRAVENÉ V OBALOCH PAMÄ
PRE DLHOROČNÝCH PEDAGÓGOV, KTORÍ SVOJ PRODUKTÍVNY
ŽIVOT SPOJILI S POĽNOHOSPODÁRS
ČASŤ DRUHÁ - PRVÝ PÁN MINISTER SR , KTORÝ
NÁS POCTIL SVOJOU NÁVŠTEVOU.
AJ RIADITEĽŇA JE PRIPRAVENÁ NA VZÁCNU NÁVŠTEVU.
ČAKANIE NA PRÍCHOD PÁNA MINISTRA SI KRÁTILA
VEDÚCA ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORT
A JE TO TU !
PÁNA MINISTRA SPREVÁDZAL PRIMÁ
PÁNA MINISTRA A PRIMÁTORA LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA
PRIVÍTALI NA PÔDE ŠKOLY, OKREM
POČAS PREHLIADKY ŠKOLY ZAUJALA PÁNA MINISTRA
PREZENTÁCIA VÝUKOVÝCH MODELOV
PRED ODCHODOM NA SLÁVNOSTNÚ AKADÉMIU SA NAŠIEL ČAS
NA ROZHOVOR S VEDENÍM ŠKOLY.
OBIDVAJA VZÁCNI HOSTIA SA ZAPÍSALI DO ŠKOLSKEJ
KRONIKY
ČASŤ TRETIA - SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA.
POSLEDNÉ POKYNY JEDNEJ Z AUTORIEK SCENÁRA
SLÁVNOSTNEJ AKADÉMIE p.p KOLLÁ
HĽADISKO SA ZAČALO POSTUPNE ZAPĹŇAŤ.
TREBA OCENIŤ DÔSTOJNÉ SPRÁVANI
DOBRÁ NÁLADA, NAPLNENÁ OČAKÁVANÍM ZAČIATKU
SLÁVNOSTNEJ AKADÉMIE, VLÁDLA A
V PRVÝCH RADOCH BOLO VIDIEŤ DLHOROČNÝCH PEDAGÓGOV,
KTORÍ AJ NAPRIEK VYSOKÉMU VEKU
ZA CVÍĽU TO ZAČNE !
PRÍCHOD VZÁCNYCH HOSTÍ SIGNALI
ÚLOHU HLAVNEJ MODERÁTORKY SLÁVNOSTNEJ AKADÉMIE
VEĽMI DOBRE ZVLÁDLA NAŠA BÝVAL
ÚVODNÝ PRÍHOVOR RIADITEĽA SOŠP
Ing. Drahomíra KRČMÁREKA
PRÍHOVOR PÁNA MINISTRA
Ing. Eugena JURZYCU
PÁN MINISTER DOSTAL OD RIADITEĽA SOŠP AJ
ZARÁMOVANÚ FOTOGRAFIU SÚČASNÉH
RIADITEĽKA ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU ŽILINSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Ing. Dana
PRÍHOVOR PRIMÁTORA LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA
MUDr. Alexandra SLAVKOVSKÉHO.
PRIMÁTOR LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA DOSTAL, TAK AKO
PÁN MINISTER Ing. Eugen JURZYC
ZÁSTUPCOVIA OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY
ODOVZDALI RIADITEĽOVI SOŠP OCE
BÝVALÝ PÁN RIADITEĽ SPTŠ Ing. Ivan HALUŠKA ZÍSKAL
ZA SVOJE VYSTÚPENIE ZASLÚŽENÝ
ŤAŽISKO PROGRAMU BOLO ZAMERANÉ NA HISTORICKÝ
PRIEREZ OD VZNIKU PRVEJ POĽNOH
PO KAŽDOM ZOZNÁMENÍ S HISTÓRIOU ŠKOLY NA
JEDNOTLIVÝCH MIESTACH JEJ PÔSO
OBIDVAJA SÚ ČLENMI ĽUDOVÉHO SÚBORU V MIESTE
ICH BYDLISKA VO VAŽCI.
ZÁVEREČNÚ BÁSEŇ OD ING. Ivana HALUŠKU ZARECITOVAL
ZAMESTNANEC ŠKOLY ING. Štefan
ZÁVEREČNÁ ĎAKOVAČKA ÚČINKUJÚCICH Z RADOV
ŽIAKOV ŠKOLY.
POSLEDNÝM BODOM BOLO OCENENIE AUTOROV SCENÁRA
A NÁCVIKU SLÁVNOSTNEJ AKADÉMIE
ČASŤ ŠTVRTÁ - SLÁVNOSTNÁ RECEPCIA
HLAVNÚ ZÁSLUHU NA PRÍPRAVE ROZMANITÝCH DOBRÔT MALI
PRACOVNÍČKY NAŠEJ KUCHYNE - ĎA
UKÁŽKY Z ICH TVORIVOSTI - ŇAM !
ICH ZÁSLUHOU A ZÁSLUHOU ŠTEDRÝCH SPONZOROV BOLI
STOLY PLNÉ JEDÁL A NÁPOJOV.
VIACERÍ SPONZORI VYUŽILI RECEPCIU AJ NA
PROPAGÁCIU VLASTNÝCH VÝROBKOV.
VÝTNAMNÝ PODIEL NA PRÍPRAVE A ZVLÁDNUTÍ
SLÁVNOSTNEJ RECEPCIE MALI AJ
DOĽAĎOVANIE HUDOBNÝCH NÁSTROJOV SEXTETA
MUZIKANTOV ZO SKUPINY ........
VŠETKO JE PRIPRAVENÉ - MÔŽU ZAČAŤ PRICHÁDZAŤ
PRVÍ HOSTIA.
A UŽ AJ PRICHÁDZAJÚ !
DLHOROČNÍ BÝVALÍ PEDAGOGICKÍ KOLEGOVIA
Ing. Viktor ŠEFČÍK a Ján FERIA
ZÁPIS ÚČASTNÍKOV RECEPCIE DO ŠKOLSKEJ KRONIKY.
SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ SA ZAČALA POSTUPNE ZAPĹŇAŤ.
ÚVOD RECEPCIE SA NIESOL V SLÁVNOSTNOM DUCHU.
BOLI OCENENÍ DLHOROČNÍ BÝVALÍ
V PRVEJ SKUPINE BOLI OCENENÍ BÝVALÍ
DLHOROČNÍ PEDAGÓGOVIA ŠKOLY, K
Ing. Ivan HALUŠKA
Ján FERIANC
Ing. Viktor ŠEFČÍK
Ján VALKO
Ing. Rastislav STANČEK
OSOBNE SI OCENENIE NEPREVZALI
Alena BIELENÁ
V DRUHEJ SKUPINE OCENENÝCH PED
Ing. Tbor HUGÁŇ
Dušan JURÍK
Mgr. Katarína KLIMKOVÁ
Mgr. Ján MARUŠKIN
Dušan MRÁZ
Ing. Iva STAROŇOVÁ
PaedDr. Janka KOLLÁROVÁ
ANI SPONZORI A PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE NEOSTALI BEZ
OCENENIA ZO STRANY ŠKOLY.
VŠETKY OFICIALITY SA SKONČILI, NASTAL ČAS
NA NEFORMÁLNE ROZHOVORY A ZÁBA
SÚČASNÉ PRACOVNÍČKY EKONOMICKÉHO ÚSEKU A
PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI : pani
AK BY SME CHCELI ZHODNOTIŤ PRIEBEH RECEPCIE,
MYSLÍME SI, ŽE POSLEDNÉ FOTOGR
SPOKOJNOSŤ S PRIEBEHOM RECEPCIE NESKRÝVALA ANI
JEDNA Z HLAVNÝCH ORGANIZÁTORIE

Prílohy

.docČRIEPKY Z HISTÓRIE ŠKOLY LIPT. HRÁDOK 1871 - 1886
.docČRIEPKY Z HISTÓRIE ŠKOLY LIPT. HRÁDOK 1918 - 1945
.docČRIEPKY Z HISTÓRIE RÁZTOKY 1948 - 1963 ,
DEMÄNOVÁ 1963 - 1966
.docČRIEPKY Z HISTÓRIE SPTŠ L. MIKULÁŠ 1966 - 2001
.docČRIEPKY Z HISTÓRIE - POKRAČOVANIE LÍNIE UČŇOVSKÉHO
ŠKOLSTVA. BEŇADIKOVÁ 1959 -
.docČRIEPKY Z HISTÓRIE - LÍNIA UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVA A
ZLÚČENIE SO SPTŠ LIPT. MIKULÁ
.docPREHĽAD AKCIÍ SEPTEMBER - DECEMBER 2010
.docPREHĽAD AKCIÍ JANUÁR - MAREC 2011
.docPREHĽAD AKCIÍ APRÍL 2011
.docPREHĹAD AKCII MÁJ 1. - 15. V. 2011
.docPREHĽAD AKCIÍ MÁJ 16. V. - 31. V.2011