Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
11.01.2019 - Inovačný workshop       28.01.2019 - 1/2 ročná klasifikačná porada       31.01.2019 - odovzdávanie výpisov známok za 1. šk. rok       04.02.2019 - lyžiarsky kurz (celý týždeň)       09.02.2019 - 3. reprezentačný ples       19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

22.III.2010 : SVETOVÝ DEŇ VODY - EXKURZIA III.ŽP : VODA KOLÍSKA ŽIVOTA A PRAMEŇ ZDRAVIA.

                       Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody.

     V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Na svojom 47. zasadnutí týmto prijalo rezolúciu A/res/47/193 of 22 February 1993. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktoré sú obsiahnuté v kapitole 18 (Ochrana kvality a zásob sladkovodných zdrojov) Agendy 21. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali implementácii odporúčaní medzinárodnej rady a vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu. Každý rok je jedna z nominovaných agentúr OSN poverená oslavou a propagáciou novej témy, ktorú riadi Administratívny výbor pre koordináciu (ACC) vodných zdrojov.
Ciele:
Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti okrem iného na:
·      určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou
·      zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody
·      zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody.
Stratégie:
Na zvýšenie povedomia sa navrhujú kampane organizované vládami a ich partnermi v jednotlivých krajinách. Partnerstvo medzi vládami, súkromným sektorom, mimovládnymi organizáciami a odbornými organizáciami možno podporiť účasťou a spoluprácou týchto strán na nasledujúcich aktivitách:
·      podpora masmediálnych vzdelávacích programov
·      zameranie na deti a mládež
·      výroba a rozširovanie dokumentárnych filmov
·      organizovanie konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav týkajúcich sa ochrany a rozvoja vodných zdrojov
·      podpora komunitných programov
·      zvýšenie podpory verejného i súkromného sektoru prostredníctvom spolupráce a účasti na oslave Svetového dňa vody.
 
     22. marec je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Praktické úsilie nám môže pomôcť zvýšiť svetové povedomie o týchto problémoch a ich riešeniach. Našou úlohou je premeniť slová na záväzky a činy v tejto oblasti.
 
     Svetový deň vody si pripomenuli aj žiaci našej školy z odboru Škola podnikania (II. ŠP) a Technológia ochrany a tvorby životného prostredia (II. ŽP). Obidve triedy si k tomuto dňu pripravili na ekológii plagáty, prostredníctvom ktorých chceli podať základné informácie o vode ostatným žiakom našej školy. Všetky plagáty sú tradične vystavené a fotodokumentácia z tohto dňa je uvedená v prílohe.
 
Exkurzia III. ŽP: „Voda – kolíska zdravia a prameň života“
 
 
"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."
  
                                                    Leonardo da Vinci
 
     Voda je isto najrozšírenejšou látkou na Zemi. Možno to znie prehnane, keď sa povie, že voda je všade okolo nás, ale po hlbšom zamyslení každý zisti, že je to skutočné tak. Je v ovzduší, či ako vlhkosť, vo forme oblakov, hmly, je na zemskom povrchu aj pod povrchom, v každom živom organizme, rastlinách. Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to často ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a možno jej nevenujeme až takú veľkú pozornosť. Bez pochýb je vodanajdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu, podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Je základnou zložkou biomasy, hlavným prostriedkom pre transport živín, pre ich prijímanie a vylučovanie, podmienkou čistoty, hygieny a zdravia, dôležitou priemyselnou surovinou, predpokladom úspešnej poľnohospodárskej a lesnej výroby, dôležitým energetickým, dopravným a rekreačným prostriedkom a tiež plní funkciu kultúrnu a estetickú pri skrášľovaní krajiny a životného prostredia. 
     22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov a uplatňovanie odporúčaní Agendy 21. - Akčný program UNCED - na Konferencii OSN k životnému prostrediu a rozvoju z júna 1992 v Riu de Janeiro a vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu.
     K zvýrazneniu významu vody prostredníctvom vyhlásenia svetového dňa prišlo vo chvíli, keď vyvrcholilo znehodnocovanie viacerých vodných tokov. Voda ako neodmysliteľná súčasť života pokrýva 71 percent zemského povrchu a je najrozšírenejšou chemickou látkou na Zemi.
     Množstvo vody v oceánoch, moriach, riekach, jazerách, močiaroch, ľadovcoch, podzemných zdrojoch, atmosfére, pôde, rastlinstve a živočíšstve (vrátane človeka) sa odhaduje na 1 380 – 1 500 miliónov km3. Život bez vody je nemysliteľný a existencia rastlinných a živočíšnych druhov v prírode závisí od dostupnosti meniacej sa kvality a meniacich sa vlastností v čase a priestore.
     Voda okrem svojej životodarnej úlohy mala významné postavenie v antickom Ríme - predovšetkým v oblasti hygieny, kozmetiky a estetiky. Do Ríma s miliónom obyvateľov v prvých dvoch storočiach nášho letopočtu dodávali akvaduktmi dvojnásobné väčšie množstvo vody ako do veľkosťou porovnateľného mesta v súčasnosti.
     Najmä v novodobých dejinách nabrala voda na dôležitosti v energetickej oblasti, keď výstavba priehrad a kanálov súvisí nielen s poľnohospodárskymi a protizáplavovými účelmi, ale predovšetkým s výrobou elektriny. Významná je prieplavnosť riek a umelých kanálov, keď vlastne ide o jeden z najlacnejších druhov prepravy na kontinentoch.
     Dôležitý je význam morí a oceánov okrem ich využitia v lodiarskom priemysle aj v potravinovom reťazci. Morské produkty sa čoraz viacej objavujú medzi potravinami človeka. Preto znečistenie morí predovšetkým haváriami tankerov a odpadovými vodami môže narušiť ich ekosystém, a tým okrem iného aj svetové potravinárstvo.
    V súčasnosti trpia mnohé oblasti akútnym nedostatkom pitnej vody. Súvisí to s ekonomickou a hospodárskou situáciou štátov. Vodné toky a vodárenské zdroje sú kontaminované, znižuje sa výdatnosť vodárenských zdrojov, v priemysle sa nepoužívajú najnovšie technológie na opätovné používanie vody, s vodou sa často nehospodárne zaobchádza a pod.
     Pritom netreba zabúdať, že čisté, nezávadné vodné plochy sú tiež významné aj pre cestovný ruch. Netýka sa to len morských pláži s príjemnými morskými vlnami, ale aj vnútrozemských vodných tokov stojatých vodných plôch, ktoré sa rovnako dajú využiť na rôzne rekreačné aktivity.
     Voda ako životodarná tekutina má teda pre človeka nesmierny význam. Bez vody si život človeka nevieme predstaviť. A preto by sa mal neustále klásť veľký doraz na jej prirodzenú ochranu a obnovu pre budúce generácie.
 
 
     Všetky tieto informácie o vode sa dozvedeli „naši“ tretiaci z odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia, ktorí sa zúčastnili exkurzie s názvom Voda – kolíska života a prameň zdravia v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Fotografie z exkurzie sú uvedené v prílohe tohto príspevku.
 
 

 

autor: M.T + T.H

Fotogaléria