Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

2. kolo prijímacieho konania

 na prijatie žiakov do 1. ročníka

SOŠ polytechnickej  v Liptovskom Mikuláši

pre školský rok 2021/2022

  

Riaditeľka SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvých ročníkov študijných a učebných odborov denného štúdia pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v zmysle § 62 až § 68 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rozhodnutí MŠVVaŠ SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04. 01. 2021 a č. 2021/10124:1-A1810 zo dňa 26. 01. 2021. 

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest jednotlivých študijných odborov a učebných odborov sa uskutoční dňa 22. 06. 2021. 

Počty žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v II. kole prijímacieho konania:

 

Študijné odbory – 4 ročné

4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika                           5 žiakov

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov                      7 žiakov

2413 K mechanik strojov a zariadení                                    5 žiakov

 

Učebné odbory – 3 ročné

2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba                          3 žiaci

4524 H agromechanizátor, opravár                                        7 žiakov

 

Učebné odbory – 2 ročné

2982 F potravinárska výroba                                                   4 žiaci

4572 F poľnohospodárska výroba                                         8 žiakov

 

Termín odoslania prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu, poprípade osobné doručenie zákonným zástupcom uchádzača na sekretariát školy, je do 15. 06. 2021.  

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium v SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši na školský rok 2021/2022 sú zverejnené na webovej stránke školy www.polytechnika.sk.  

Pozvánka na prijímacie konanie bude uchádzačom o študijné odbory zaslaná na email zákonného zástupcu uvedený v prihláške na štúdium. 

Výsledky II. kola prijímacieho konania budú zverejnené na vchodových dverách školy a na www.polytechnika.sk v priebehu dňa 22. 06. 2021. 

Riaditeľka SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši vydá dňa 22. 06. 2021 rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium, ktoré si zákonní zástupcovia môžu prevziať osobne. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení syna/dcéry na štúdium treba škole doručiť obratom. 

V prípade otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať na číslach 044/5521849 alebo 0905 738 843.

autor: AS